Kan språket förändra världen?

Nationalekonomiska teorier kan inte förklara den explosionsartade tillväxt som skett i världen under de senaste 200 åren. En nyckel för att förstå utvecklingen är att se på språkets betydelse för kreativitet och innovation, menar Deirdre McCloskey.

På EGOS, en internationell forskarkonferens som detta år gick av stapeln i Göteborg, argumenterade professor McCloskey för att den snabba utvecklingen från bondesamhället till det moderna samhället kan förklaras med förändringar i hur vi använder språket. Den globala medelinkomsten per individ har ökat tiofalt sedan 1800-talet. I vissa länder är ökningen så stor som 2900 procent från de 3 dollar som var den genomsnittliga inkomsten 1800. Denna historiskt sett unika ökning av medelinkomsten per individ menade McCloskey härrör från att språkliga begrepp vandrade från överklassen och blev tillgängliga för medelklassen. Dessa begrepp fick då även en delvis ändrad betydelse och dessa förändringar i språket gav utrymme för innovation genom en ny förståelse av världen.

Deirdre McCloskey, professor vid University of Illinois i Chicago samt professor vid Göteborgs Universitet, är en nationalekonom och ekonomisk historiker som blev intresserad av retorik i början av 1980-talet. Föredraget på EGOS baserade sig bland annat på boken “Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World" (2010). Läs mer om professor McCloskey på hennes hemsida.

EGOS, European Group for Organizational Studies, är ett nätverk för forskare och lärare med syftet att främja utvecklingen av kunskap om organisationer. Den 6-9 juli hölls årets konferens i Göteborg.

2011-08-08