Nordiskt perspektiv på vuxenutbildning

NVL i samarbete med Utbildningsdepartementet höll den 7 oktober en seminariedag på temat "Svensk vuxenutbildning i ett nordiskt perspektiv".

NVL, Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande, är ett projekt på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. NVL arbetar tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande perspektiv. NVL:s vision är att visa mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska dimensionen. NVL skall fungera som mötesplats för projekt och miljöer, mellan policy och praxis. NVL skall främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande.

Geoff Erici, departementsråd på utbildningsdepartementet, inledde seminariedagen med att lyfta fram hur nordisk samverkan har potential att skapa mervärde inom följande områden som är av stor vikt för samhällets utveckling:

• Vägledning och validering
• Alfabetisering och integration
• Vuxenpedagogik och kompetensutveckling
• Yrkesutbildning
• Folkbildning
• Hållbar utveckling
• Kreativitet, innovation och entreprenörskap
• EUfrågor,  EU 2020, EQF/NQF

Inbjuden talare under seminariedagen var professor Kjell Rubenson, Centrum för policy studier i högre utbildning vid University of British Columbia i Kanada. Rubenson visade hur statistik över andel vuxna i utbildning i olika länder sammanföll med ländernas allmänna välfärd. Länder med genomgående hög välfärd, som de nordiska länderna, faller väl ut då man studerar satsningar på livslångt lärande. Policyförklaringar riktade till insatser för det livslånga lärandet bygger dock inte på evidens från forskningen.

En historisk koppling gjordes för att visa att anledningen till att vi har det så bra idag är att vi har haft det så dåligt ställt historiskt i Sverige. Rubensons slutsats var att vi måste värna om det nordiska i den svenska och internationella vuxenutbildningsdebatten.

Under seminariedagen hölls fyra tematiska diskussioner om validering och vägledning, distansnätverk, Alfarådet och äldre i arbetslivet. Alla teman inkluderade det nordiska perspektivet.

2011-10-12