Yrkeslärarprogrammet i Skövde

Höstterminen 2011 startade ett helt nytt Yrkeslärarprogram enligt den nya examensordningen vid Högskolan i Skövde. Encell har varit där och träffat tre personer med olika anknytning till utbildningen: Susanna Nilsson Jacobsson, programansvarig för Yrkeslärarprogrammet, Susanne Gustavsson, utbildningsledare vid Högskolan i Skövde och studenten Sandra Svantesson.

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan i Skövde är en distansutbildning som omfattar 90 högskolepoäng och leder till en yrkeslärarexamen. Programmets alla delkurser faller inom huvudämnet pedagogik tar upp allt från kunskapsprocesser i olika utbildningsmiljöer till vad läraruppdraget innebär och hur villkoren och förutsättningarna för unga respektive vuxnas lärande ser ut. Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning. Av programmets 90 högskolepoäng är 60 poäng högskoleförlagda och 30 poäng verksamhetsförlagda och teori och praktik varvas kontinuerligt under utbildningen. Som student på Yrkeslärarprogrammet i Skövde får man komma ut på praktik redan under första terminen, något som studenten Sandra Svantesson tycker är väldigt bra.

- Det har varit jättebra att man få varva den här verksamhetsförlagda delen med teorin vi läser och alla begrepp som dyker upp, förklarar hon.

Sandra Svantesson studerar Yrkeslärarprogrammet i Skövde och är inne på sin andra termin. Sandra har hantverkskunskap som sitt huvudområdet och är inriktad på Spa och Styling inom Hantverksprogrammet. Utöver det har hon även ämnena massage, skötsel av utemiljöer och växtkunskap.

- Det är lite spretigt! skrattar hon och tillägger att fokus ligger på hantverkskunskapen.

Sandras beskriver att hennes väg in i läraryrket inte varit helt självklar. Med sin bakgrund inom massage och hudvård var det egentligen först när hon började som elevassistent på en gymnasieskola för tio år sedan som idén om att kunna kombinera sitt yrkeskunnande med undervisning började växa fram.

- Tiden gick och jag kände att man kanske skulle kunna få ihop de här två bitarna: skolvärlden och mitt hantverkskunnande. Och så kom den här möjligheten att söka hit till Yrkeslärarprogrammet. Jag bor inte långt härifrån heller, så då insåg jag att jag skulle kunna köra min egen praktik i och med att jag driver eget företag och läsa samtidigt. Så då sökte jag här!

Att i vuxen ålder börja läsa på högskola beskriver Sandra som att "lite kastas ut i det okända", då hon själv inte har någon tidigare erfarenhet av den "akademiska världen". Denna osäkerhet har dock kompenserats av det goda bemötandet av lärarna på Yrkeslärarprogrammet och på frågan om vad som är det bästa med utbildningen svarar hon:

- Det måste jag säga är engagemanget från lärarna. Jag hade nog en uppfattning om att man får "sköta sitt" helt och hållet när man läser på högskola. Men jag upplever att när jag har ställt en fråga, ringt eller mailat, skrivit i något forum eller när man möts i korridoren, så är det aldrig omöjligt att ställa en fråga och man får alltid ett svar. Jag tycker att man får ett jättebra bemötande, man känner sig omhändertagen och väldigt välkommen! Och det har gjort att man känner sig trygg, och det är väldigt viktigt tycker jag.

Förutom att Yrkeslärarprogrammet i Skövde ges på distans, är det även en flexibel utbildning i den bemärkelsen att studenterna kan välja att studera på halvfart, något som gör att många studenter väljer att kombinera arbete och studier.

- Flertalet av våra studenter arbetar redan som lärare och trivs med det och nu kommer ju krav på lärarlegitimation för att få behålla sin tjänst. Så många, nästan 75% av våra studenter är sådana som arbetar, förklarar programansvarig Susanna Nilson Jacobsson.

En av fördelarna för dem som läser på halvfart och redan arbetar inom skolan är att de kan välja att förlägga den verksamhetsförlagda delen av utbildningen på sin egen arbetsplats. Detta är något som ofta ses som en fördelaktig kombination, både för den som studerar och för skolan där studenten arbetar.

Speciellt för Yrkeslärarutbildningen i Skövde är att den har en utpräglad IT-profil, något som Sandra tycker är bra av flera skäl. Dels erbjuder de inspelade handledningarna en flexibilitet i hennes egna studier, dels inspirerar de till hur hon själv ska kunna anamma den digitala tekniken i sin undervisning som blivande lärare.

- Det är ett sätt för mig att se egna möjligheter i min kommande undervisning. Skulle jag kunna använda det här i min undervisning på nåt sätt? förklarar hon.

Yrkeslärarprogrammet i Skövde har också ett nära samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Fördelarna med detta samarbete är flera, menar utbildningsledare Susanne Gustafsson. För det första ser hon det som en styrka att tre så geografiskt närbelägna lärosäten inte ser varandra som konkurrenter. För det andra stärker det rättsäkerheten för studenterna att de tre lärosätena hjälps åt med bedömningen av studenternas reella kompetens vid behörighetsprövningen. Utöver detta förklarar Susanne att man också hoppas på att samarbetet ska kunna mynna ut i ett forskningssamarbete kring yrkeskunnande. Vid Göteborgs universitet finns exempelvis Centrum för Yrkeskunnande, en centrumbildning med uppdrag att främja forskning och utvecklingsarbete för yrkeskunnandets utveckling och att erbjuda kvalificerad utbildning inom yrkespedagogik och yrkesdidaktik.

- Så förutsättningarna är goda för att vi ska kunna utveckla den här forskningen kring yrkeslärarutbildningen, vilken nästan är obefintlig i Sverige. Det är i princip ingen som ägnat sig åt det och så är det ett fält som är viktigt att satsa på, inte minst när det gäller vuxnas lärande och det livslånga lärandet, avslutar Susanne. 

2012-02-06