Månadens forskarintervju Ann Öhman Sandberg

I månadens forskarintervju får ni träffa Ann Öhman Sandberg. Ann är doktorand i pedagogik och är just nu mitt uppe i arbetet med sin avhandling om hållbar verksamhetsutveckling.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning grundar sig i mitt stora intresse för lärande. Just nu arbetar jag intensivt med min avhandling som handlar om förutsättningar för att projekt ska bidra till en hållbar verksamhetsutveckling. I arbetslivet bedrivs mängder av projekt men det är osäkert vad som i längden kommer ut av alla projekt och om projekt leder till en fortsatt utveckling av verksamheter. I avhandlingen studerar jag tre projekt på lärarutbildningen som syftar till att höja lärarstudenternas digitala kompetens. De tre projekten ingår i en nationell satsning på IT i lärarutbildningen som är finansierad av KK-stiftelsen.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Jag är utbildad lärare och har tidigare jobbat både i grundskolan och på folkhögskola. I skolor är lärande själva kärnan. Möjligheten att få arbeta med lärande i olika skolformer och med olika åldrar har gjort att jag har funderat mycket över vilka villkor för lärande det finns i olika sammanhang. Funderingarna tog jag med mig när jag sedan började arbeta med lärande i arbetslivet. I början intresserade jag mig framförallt för lärandet i klassrummet och på arbetsplatsen men har alltmer kommit att intressera mig för hela sammanhangets betydelse för lärandet. Villkoren för det lärande som sker i klassrum och på arbetsplatser sker i samspel med styrning av verksamheten, policydokument, oplanerade förändringar i omvärlden med mera. Ju mer jag har lärt mig desto mer ödmjuk har jag blivit inför hur svårt det är att fånga begreppet lärande. Lärande kan vara allt samtidigt som det finns en risk att det blir ingenting. Vi måste vara medvetna om hur vi använder begreppet så att det inte blir urvattnat.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Jag tycker att det är viktigt att det livslånga lärandet betraktas som en helhet. För att området ska bli en helhet behöver det skapas fler kopplingar mellan lärande inom utbildningssystemet och arbetslivssystemet. Den problematik som jag studerar i min avhandling tycker jag också är en mycket intressant och viktigt fråga. Det satsas stora summor på att finansiera projekt, inte minst alla EU-projekt, och det är angeläget att projekten bidrar till en hållbar verksamhetsutveckling. Jag ser min forskning om hållbar verksamhetsutveckling som ett bidrag till den större frågan om hållbar utveckling, som är en av våra viktigaste samhällsfrågor just nu.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Jag hoppas att praktiker på alla nivåer i ett projekt kan ha nytta av min avhandling när de ska planera och driva ett utvecklingsarbete. Med alla nivåer i ett projekt syftar jag på människor på arbetsplatser, chefer, ansvariga på regional och nationell nivå och ett projekts finansiär. Eftersom jag har en interaktiv forskningsansats så utvecklar jag kunskap tillsammans med deltagarna i de projekt som jag studerar. På så sätt kommer min forskning till nytta redan under pågående studie och inte bara efter det att avhandlingen har publicerats.

När räknar du med att vara klar med din avhandling?

Jag hoppas att jag ska vara klar inom ett år.

Ann Öhman Sandberg, doktorand i pedagogik.
2012-03-06