Utmaning att utbilda i jämställdhet

Anna Mårtensson, kommunalråd med ansvar för integration, jämställdhet och kultur i Jönköping kommun, vill vara bäst i klassen. I hennes fall innebär det att Jönköpings kommun ska ligga på topp då det gäller jämställdhetsarbetet. Tillsammans med Åsa Thörne Adrianzon , kommunens jämställdhetsstrateg, har hon tagit flera initiativ för att få fart på diskussioner, aktiviteter och resultat.

År 2006 undertecknade Jönköpings kommun CEMR-deklarationen, en europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå. CEMR står för "Council of European Municipalities and Regions" och kan kortfattat beskrivas som ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. I och med undertecknandet av deklarationen tog kommunen ett mer omfattande ställningstagande till arbetet med jämställdhet.

Utifrån CEMR-deklarationen har man i kommunen arbetat intensivt med att utforma och införa en jämställdhetsplan i alla delar av kommunens verksamhet. Som en del av arbetet har Åsa startat upp utbildningsaktiviteter för att höja kompetensen hos sina medarbetare. Just att jobba med jämställdhet innebär emellanåt ett extra motstånd, menar Anna, eftersom ämnet har en "tråkighetsstämpel".

– Folk kan reagera med "Ånej, inte jämställdhetskurs, gäsp". Jämställdhetens gissel är att man måste vara obekväm, vilket ibland kan vara tungt för den som jobbar med de här frågorna.

För att arbetet med jämställdhetsplanen ska bli lyckat och få verkligt genomslag satsar kommunen nu på en utbildningsomgång för ledande politiker och tjänstemän. Utbildningen startade hösten 2011 och har inletts med en generell introduktion till jämställdhet. Sedan kommer man att bygga på med olika nischade utbildningsdagar. Nyligen hade man en halvdagskurs i könsuppdelad statistik, där det blev tydligt hur siffror påverkar hur olika områden diskuteras. Ett exempel är att om det finns två staplar, en med kvinnor och en med totalt antal, så döljs män i denna statistik. Genom att lyfta fram alla kategorier och dessutom lägga till variabler som etnicitet och ålder får man ett mer nyanserat och användbart material för konkreta insatser. 

– Det handlar om att först definiera problemet för att sedan kunna avgöra hur man åtgärdar det.

Läs hela reportaget här (pdf, 127.1 kB).

Anna Mårtensson, kommunalråd Jönköpings kommun.

Fakta om CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Källa: SKL

2012-03-22