Månadens forskarintervju Song-ee Ahn

Song-ee Ahn är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning kring internationell mobilitet bland studenter och om sitt intresse för den sociomateriella aspekten i lärande.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om internationell utbildning, med fokus på internationell mobilitet bland studenter. Min avhandling handlar om koreanska utbytesstudenter i svensk högre utbildning, hur de har blivit utbytesstudenter, hur de faktiskt genomför utbytesstudier och hur dessa utbildningserfarenheter översätts på deras hemuniversitet och arbetsmarknad.

Just nu håller jag på med att avsluta ett projekt som handlar om svenska studenters val att delta eller inte delta i utbytesprogram. Jag undersöker studenter från utbildningsprogram, som både är över- och underrepresenterade när det gäller internationell mobilitet. Jag förbereder mig också inför ett nytt projekt som handlar om hur en internationell utbildning förstås, tolkas och praktiseras på olika sätt i diverse program i högre utbildning.  Lite resultat ifrån mitt arbete kommer att presenteras på en konferens i maj.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Jag brukar skämta att jag är intresserad av mig själv — en internationellt mobil student. Att röra sig över en nationsgräns och hamna i en främmande miljö gör det oundvikligt att man blir medveten om att livet är en ständig lärprocess. Min farmor frågade en gång om det fortfarande fanns mycket för mig att lära, och när jag skulle bli färdiglärd. Hon hade en bild om lärande som något som sker och avslutas inom utbildningssystem. Jag antar att många inte delar hennes syn numera och finner att man inte bara lär sig hela tiden, utan också att livet kräver ständigt lärande. Jag tror inte att det stämmer, det man får höra om att de äldre generationerna levde ett stabilt liv medan vi lever ett ständigt förändligt liv, men utan tvekan lever vi under andra materiella villkor och diskursiva handlingar, där lärande är både en rättighet och ett krav. Samtidigt är lärande inte alltid så lätt att se. Man behöver olika verktyg för att göra det synligt. Jag finner det roligt att jobba med.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Jag är intresserad av den sociomateriella aspekten i lärandet och jag tycker att denna aspekt behöver lyftas upp. Jag använder mig av Actor network theory, som ger teoretiska verktyg för att tala om relationer mellan människor, materiella ting och materiella "göranden". Vi är vana vid att tänka på lärande som en helt mänsklig förmåga och attribut. Ofta sätter vi människan i första hand och betraktar materiella saker och ting som verktyg, men man kan lätt hitta många exempel på hur vi människor påverkas av det materiella, hur vi anpassar oss efter materiella villkor och hur kunskap produceras i relationer med det materiella och förkroppsligas i det materiella. Vi lever också i en tid då de materiella villkoren förändras snabbt och ständigt. Vad innebär det för vårt lärande och kunskapande? Jag tycker att det är fascinerande.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Mina studier visar att studenters val av internationella studier inte kan förklaras enbart med hänvisning till deras inre "egenskaper". Jag tänker mig att min forskning kan ge en hint om vad man bör tänka på för att underlätta internationell mobilitet, organisera utbytesstudier och stärka internationaliseringen på universitetet.

Vad tycker du är roligast med din forskning?

Att träffa andra forskare som är nyfikna, öppna och ödmjuka och att jobba tillsammans. Att man känner "wow, jag har lärt mig mycket av dem".

Song-ee Ahn, lektor i pedagogik.
2012-04-10