"Profilpasset - en viktig byggsten i det livslånga lärandet

Validering handlar om att hitta verktyg för att synliggöra och ge erkännande åt människors faktiska kompetens och ofta förs diskussionen om hur man bättre ska ta tillvara på människors informella kompetens. I Tyskland har man gjort ett försök att närma sig problemet genom sitt så kallade "ProfilPASS", ett nationellt verktyg för att samla såväl formella som informella kompetenser i en personlig profil.

I år firar profilpasset i Tyskland 10 år. Kort sagt kan man säga att profilpasset är ett nationellt verktyg för att systematiskt dokumentera individers färdigheter och kompetenser i en personlig profil. Systemet kom att utvecklas inom ramen för programmet för livslångt lärande i Tyskland när man i april år 2002 startade ett forsknings- och utvecklingsprojekt med namnet "Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens". Inom projektet kom man fram till att det fanns ett behov av att tydligare synliggöra och dokumentera  icke-formellt och informellt lärande, vilket resulterade i att man utvecklade ett nationellt system för att dokumentera all sorts kompetens - ett profilpass.

Systemet med ett profilpass grundar sig på ett humanistiskt bildningstänk där hela människan står i fokus. Syftet med profilpasset är därför att göra en bedömning och upprätta en omfattande profil där all form av kompetens hos individen dokumenteras, oavsett var, när och hur han eller hon har skaffat sig den. Det handlar alltså om att sammanställa kompetens från formell utbildning men också om att dokumentera informell kompetens som förvärvats genom exempelvis volontärarbete eller fritidsaktiviteter. Tanken är att den informella kompetensen ska väga lika tungt som de kvalifikationer man skaffat sig genom formell utbildning.

Målet med profilpasset är att hjälpa individen att få en överblick över sina styrkor och sina intressen och även att sätta upp framtida mål och hitta vägar att nå dem. Utgångspunkten för profilpasset är individens egen "biografi". Utifrån denna analyseras sedan systematiskt styrkor, förmågor och färdigheter med hjälp av en kvalificerad konsult. Fokus ligger på att individen själv ska se sina styrkor, men man rekommenderas också att komplettera sin profil med bedömningar från andra. Tanken är att profilpasset ska hjälpa individen både i arbetet och vid jobbansökningar.En viktig del i systemet med profilpass är alltså den professionella vägledningen med en kvalificerad konsult, som genomgått en särskild utbildning för att bli "profilpass-rådgivare". Konsultens roll är att uppmuntra en reflektionsprocess hos individen och att bistå vid identifieringen av individens mål. En annan viktig del i systemet är den webbaserade formen av profilpasset, "der eProfilPASS". Detta är ett komplement till den vanliga face-to-face-vägledningen. Målgrupperna för det elektroniska profilpasset är människor som föredrar att arbeta med datorn, eller människor som bor i områden där det inte finns tillgång till en professionell rådgivare på plats. Med e-profilpasset kan man enkelt komma i kontakt med sin rådgivare över nätet.

Mot bakgrund av det livslånga lärandet är profilpasset utformat så att man ständigt ska kunna komplettera sin profil och professor Rita Süssmuth, ordförande för German Adult Education Association, menar att profilpasset är en viktig byggsten i det livslånga lärandet.

Mer info

Läs mer om profilpasset här.

2012-05-09