Logkomp - ett projekt för att höja kompetensen hos medarbetarna

Det råder brist på kvalificerade industriarbetare och tekniker och många företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens utifrån. Ett sätt att försöka tillgodose kompetensbehovet är att utbilda den befintliga personalen — något man vill göra genom utbildningssatsningen Logkomp. 

Logkomp är ett EU-finansierat projekt som bygger på tre grundpelare nämligen, utbildning, samverkan och kompetens och syftar till att höja kompetensen hos medarbetarna på ett antal företag i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping kommun. Målet med projektet är att lyfta fram den utvecklingspotential som finns för regionens företag inom logistik och tillverkning, samtidigt som man på ett bättre sätt vill ta tillvara på regionens outnyttjade arbetskraft.

Framför allt handlar utbildningsinsatsen om att höja medarbetarnas kompetens inom logistik och effektiv produktion, men även utbildning inom exempelvis jämställdhet kommer att finnas med bland de olika utbildningarna. Logkomp innehåller 19 olika utbildningsprogram och projektet kommer att innebära en kompetenutveckling för cirka 500 medarbetare på 41 olika företag.

- Utöver direkta utbildningsinsatser inom olika kompetensområden kommer övrig personal på företagen att påverkas indirekt genom att delar av komptensprogrammen kommer att implementeras på respektive företag, berättar Carl-Gunnar Karlsson, projektledare för Logkomp.

De flesta av utbildningarna är på 2-3 heldagar, men det finns också längre utbildningar på 10 heldagar. Företagen har utifrån företagets kompetensbehov valt vem som ska delta i utbildningarna.

- Det har genomförts en förstudie med kompetensgapsanalys på alla deltagande företag. Med utgångspunkt från företagens behov har sedan företagen valt ut personal till utbildningarna, förklarar Carl-Gunnar.

Genom en upphandling har sex utbildningsleverantörer valts ut till projektet: Erigon AB, Askengren & Co, Industriforum, Advokatfirman Glimstedts, Nova Affärsutveckling  och Codeq AB.

Utöver själva utbildningarna är även samverkan en viktig del i Logkomp. Genom att samverka ser företagen möjligheter till kompetens- och erfarenhetsutbyten mellan företag, orter och branscher.
 

2012-06-07