Kvalitet i interaktiv forskning

Den 4-5 juni höll SIRA en nationell workshop om interaktiv forskning på Malmö högskola. Det blev många spännande diskussioner om både innehåll och tillvägagångssätt i studierna som presenterades.

Agneta Abrahamsson från Regionförbundet står i begrepp att studera hur organisationer stödjer utveckling av professionell expertis i verksamhetsutveckling.

SIRAs workshop syftade till att utbyta erfarenheter, att utveckla kunskap och att reflektera kring dilemman inom den interaktiva forskningen. Fokus var att diskutera och problematisera interaktiv forskning från såväl ett teoretiskt som ett praktiskt och metodologiskt perspektiv. Workshopen pågick från lunch till lunch inklusive SIRAs årsmöte på måndagskvällen. I Malmö lanserades också SIRAs nya hemsida, som administreras av Encell.

En fråga på workshopen handlade om roller i fältet där forskaren inte kan stå utanför det som pågår utan är en viktig del av processen. En annan fråga handlade om att det kan uppstå krockar mellan olika föreställningar om hur vetenskapliga studier ska bedrivas. Interaktiv forskning baserar sig ofta på kvalitativa metoder medan föreställningen om forskning i samhället kan vara låsta till naturvetenskapliga metoder baserade på positivistiska antaganden. Om en krock uppstår mellan samverkande parter kan följande områden bli viktiga för att öka acceptansen för interaktiv forskning:

  • En öppen diskussion om olika förväntningar redan vid projektstart
  • Ökad metodkunskap ger goda argument för val av metod
  • God teoretisk förankring i problemformuleringen
  • Back-up från finansiärerna under processens gång

Sammanfattningsvis kan sägas att om interaktiv forskning utmanar den traditionella synen på vetenskap, innebär det att den enskilda forskarens kunskaper och erfarenheter blir än mer kritiska. Ett mer aktivt samarbete mellan forskare i enskilda projekt kan vara ett sätt att stärka både individer och de resultat som man uppnår genom interaktiv forskning. Det handlar alltså inte bara om samverkan mellan industri och akademi, utan även om att öka samverkan mellan akademiker för att stärka forskningsaspekten.

SIRA är en mötesplats för forskare och praktiker som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med interaktiv forskning. Interaktiv forskning bedrivs i nära samverkan mellan forskare och det omgivande samhället. Alla som är intresserade av interaktiva forskningsmetoder är välkomna som nya medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt. SIRA planerar bland annat att arrangera olika aktiviteter på konferensen Högskola och samhälle i samverkan - HSS den 15 — 17 maj 2013. Du kan numera nå SIRAs hemsida direkt via www.sira.nu.

Frågan om hur vi kan arbeta med kvalitet i interaktiv forskning var ett genomgående tema på workshopen i Malmö och återkommer som tema på nästa HSS konferens.

Eva Amundsdotter och Nicklas Gustafsson i samspråk om sina respektive tvååriga interaktiva forskningsprojekt.

Karen Ask, Malmö Högskola, presenterade tillsammans med Pernilla Severin användningen av sociala medier i lärande utvärdering.

Kicki Stridh, Brohuset, och Agneta Hansson, Halmstad Högskola, lyssnar intresserade under workshopen.

Åsa Wikberg Nilsson och Eva Källhammer från Luleå Tekniska Universitet presenterade ett utbildningsmaterial som ska utvecklas för att arbeta med ökad genusmedvetenhet i organisationer.

2012-06-08