Digitalt utanförskap - spelar det någon roll?

I takt med att fler och fler människor får tillgång till Internet, ersätts också många av samhällets tjänster med digitala lösningar — allt från att hantera pengar till att kontakta myndigheter. Men vad händer egentligen med dem som saknar tillgång till och kunskap om hur Internet fungerar?

Idag lever över 1,5 miljoner människor i ett digitalt utanförskap i Sverige. Ofta rör det sig som äldre personer som inte har tillgång till Internet, men även i de yngre åldrarna återfinns personer som sällan eller aldrig använder sig av Internet. Att hamna i ett digitalt utanförskap innebär också en risk att hamna i ett socialt utanförskap — något som forskarna Linda Reneland-Forsman och Claudia Gillberg vill belysa i sitt forskningsprojekt "Minding the gap".

"Minding the gap" är ett forskningsramverk bestående av representanter från Linnéuniversitetet, Encell och  NTNU. Inom forskningsprojektet vill man undersöka betydelser och konsekvenser av digital exkludering och hur denna problematik kan kopplas till begreppet livslångt lärande.

- Vi i Sverige tycks ha fastnat i utvecklingen just när det gäller livslångt lärande och användning av digitala medier för att uppnå social och kulturell integration, inte enbart på fritiden utan även på våra arbetsplatser, förklarar Claudia.

Linda och Claudia menar att arbetsgivare, kommuner och andra samhälleliga institutioner idag saknar kunskap och kompetens om hur digitala resurser kan användas för att erbjuda fler människor möjlighet till deltagande. Och så länge det förhåller sig på det sättet kan inte direktiv och policies som rör det livslånga lärandet och digital kompetens garanteras. Syftet med projektet är därför att utveckla en flexibel och processorienterad modell metod för att förebygga digital exkludering som kan återföras till arbetsliv, utbildning och samhällsinstitutioner.

- Det krävs en fundamentalt ny förståelse för vad som kan göras och erbjudas i termer av social inkludering, säger Claudia och Linda.

Något som Linda och Claudia särskilt vill problematisera i projektet är begreppet "tillgänglighet". De menar att själva tillgänglighetsbegreppet idag ofta får fel fokus och att det inte uteslutet handlar om en tillgänglighetsproblematik i den meningen att man inte har tillgång till Internet. Tvärtom, förklarar Claudia.

- Nu när man har tillgång till Internet så är kunskapen och kompetensen att göra något av det förvånansvärt bristande. Exkludering från arbetsplatser, exempelvis på grund av sjukskrivning, och exkludering från en mängd andra sammanhang, till exempel för människor med funktionshinder, är omfattande just för att man inte förstår hur man kan inkludera med hjälp av digitala redskap.

Inom den övergripande forskningsidén kommer Linda och Claudia tillsammans med fem forskare från olika forsningsområden att göra fem delstudier som riktar in sig på olika områden: arbetsmarknad, kritiska faktorer till deltagande i vardagen, livslångt lärande, tillgänglighet i gränssnitt samt funktionshinder.

Bild: Linda Reneland-Forsman, "Minding the Gap"

2012-08-07