Behov av nätverk i vuxenutbildning

Marianne Paulsson på Pauli gymnasium i Malmö har under tre terminer arbetat med flexibla studieformer på Komvux. Nu efterlyser hon ett nätverk för vuxenutbildare i naturvetenskapliga ämnen för att diskutera hur dessa bäst kan utvecklas och presenteras i en flexibel undervisningsform.

En viktig bit i vuxenutbildningen är att hitta flexibla arbetsformer som passar den vuxne deltagaren. Marianne Paulsson, är disputerad i mikrobiologi, undervisar i naturvetenskapliga ämnen och arbetar både med distanskurser och flexkurser. Distanskursen ges helt och hållet på distans medan flexkurser erbjuder möjlighet att deltaga både på distans och att komma till skolan. Laborationerna sker alltid på skolan oavsett kursform. En omgång laborationer läggs tidigt i kursen, för de som eventuellt slutar tidigare, och nästa omgång kommer sent i kursen, så att de sist inkomna också har möjlighet att laborera.

På Pauliskolan har de vuxenstuderande i naturkunskap haft 2 x 2 timmar schemalagda varje vecka då de kunnat komma in och träffa en lärare i klassrummet. Samtidigt kan de hämta uppgifter och hålla kontakt med läraren i lärplattformen Its´learning, så att de inte missar något ifall de inte har möjlighet att komma till skolan. Det kan vara svårt för läraren att få en känsla för hur det går för deltagarna, speciellt för de som inte kommer till de schemalagda lektionerna och för de som har svårigheter med det svenska språket.

- Grundläggande för att skapa ett bra inlärningsklimat är möjligheten att ställa frågor och få snabb återkoppling, säger Marianne.

Hon påpekar också svårigheterna med schemaläggningen när det flexibla upplägget planeras. Det blir lätt rörigt för läraren som ska erbjuda flexibilitet i en kurs. Varje deltagare skriver, tillsammans med läraren, en individuell studieplan som de ska följa. Deltagarna får börja när de vill under terminen, men alla ska vara färdiga med kursen då terminen är slut. Marianne har löst detta genom att arbeta i tre moduler per termin. Fördelen med detta är att hon kan överlåta elevens prestation till nästa termin genom att vissa moduler är genomförda, även om hon inte får ge betyg för en enskild modul. Marianne har framför allt två lärdomar att dela med sig av från flexundervisningen.

- Dela in kursen i avsnitt så att det kan överlämnas till andra lärare som avslutade moment. Annars måste den studerande börja om helt från början. En annan lärdom är att bestämma från början när laborationerna ska ligga. Vi diskuterar att ha labbdagar till exempel i november, så att även de som ansluter senare under terminen har möjlighet att deltaga, säger Marianne.

Marianne har arbetat med distanskurser i naturvetenskapliga ämnen sedan 2003, inklusive de tre sista terminerna med flexkurser. På Pauliskolan träffas vuxenlärarna för att dela erfarenheter, men hon önskar att det fanns ett nationellt nätverk där vuxenutbildare i naturvetenskapliga ämnen kunde samtala kring utvecklingen så att varje skola slipper uppfinna hjulet på nytt.

- Jag skulle vilja starta en nationell utvecklingsgrupp som utvecklar flexibelt lärande i naturvetenskapliga ämnen. Vi har en del gemensamt med övriga ämnen men också mycket som är specifikt. Det har varit en spännande resa hitintills och nu när vi ska sjösätta Vux-12 så står vi inför ytterligare utmaningar, säger Marianne.

På Komvux Malmö Pauli arbetar man mer och mer med flexibel undervisning, och Marianne leder skolans flexutvecklingsgrupp där alla ämnen finns representerade.

Branschorganisationen VIS, Vuxenutbildning i samverkan, har redan startat ett nätverk för rektorer och ett nätverk för matematiklärare. Ett liknande nationellt nätverk för andra med ett genuint intresse för att utveckla arbetet med flexibelt lärande i naturvetenskapliga ämnen skulle vara värdefullt för Marianne och hennes kollegor på Pauli gymnasium.

Komvux Malmö på Pauli gymnasium erbjuder främst teoretisk utbildning på gymnasienivå. Studerande kan läsa i stort sett samtliga kurser som finns på gymnasieskolans naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program samt en del andra kurser.

Flexibla studieformer på Komvux Malmö Pauli

  • För dig som av olika anledningar inte kan följa våra ordinarie termins- och lektionstider.
  • För dig som snabbt behöver komplettera inför ansökan till högskola eller annan utbildning.
  • För dig som kan och vill studera självständigt under eget ansvar och i egen takt.
  • För dig som är studievan, målinriktad, självgående och tar eget ansvar för dina studier.
  • Du som läser självständigt efter individuell plan.
  • Du som vill kombinera studier med arbete eller praktik.
2012-08-14