Månadens forskarintervju Anders Hallqvist

I månadens forskarintervju får ni träffa Anders Hallqvist, som nyligen disputerade med avhandlingen "Work Transitions as Biographical Learning: Exploring the Dynamics of Job Loss" vid Linköpings universitet.

Vad handlar din forskning om?

I mitt avhandlingsprojekt diskuterar jag något som kallas biografiskt lärande och jag gör det i relation till ett forskningsprojekt om omställningsprocesser efter uppsägning. Tidigare forskning om uppsägning och arbetslöshet har framför allt intresserat sig för orsaker, effekter, copingprocesser och hur människor går till väga för att söka arbete. Jag föreslår istället att omställningsprocesser teoretiskt kan förstås i termer av lärande.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Jag har bedrivit forskningsprojektet i samarbete med TRR, Trygghetsrådet, som sysslar med omställningsstöd. Undersökningsgruppen består av personer som blivit uppsagda "mitt i livet" och som deltagit i omställningsstöd hos Trygghetsrådet eller Trygghetsstiftelsen. Erfarenheten av att bli uppsagd och att försöka orientera sig på arbetsmarknaden, kanske delta i utbildning för att bredda sitt kunnande och ibland att röra sig mot ett nytt yrkesområde, är ett bra exempel på vad politiker och byråkrater menar med livslångt lärande.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Livslångt lärande kan förstås på många olika sätt. När man talar om biografiskt lärande så vill man peka på att människor förstår och skapar mening i sina biografier genom självbiografiskt berättande. Därmed undviker man ett snävt samhällsekonomiskt perspektiv på vuxnas lärande och lyfter i stället fram existentiella överväganden. Att bli uppsagd kan förstås som ett biografiskt brott och utmaningen i hanterandet av en uppsägning ligger bland annat i att forma nya livsberättelser.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Jag tror att min forskning kan leda fram till viktiga diskussioner om hur man som praktiskt verksam pedagog förhåller sig till alla de livsberättelser som produceras av vuxna som engagerar sig i lärprojekt mitt i livet och hur man kan använda sig av berättande som pedagogisk metod.

Din forskning handlar tydligen inte bara om livslångt lärande utan också om arbetsmarknadsfrågor. På vad sätt kan din forskning bidra till en bättre förståelse av arbetsmarknadens funktionssätt?

En svår fråga, men jag tror att politiker måste ta de pedagogiska utmaningar som vilar på arbetsförmedlarens axlar på större allvar. Jag är också mycket fundersam inför den gigantiska satsningen på coachning som genomförts, till synes utan närmare kontakt med den forskning som bedrivs om vägledning, i Sverige och internationellt.

2012-09-06