Konferens om äldres lärande

Den 19 - 21 september hölls ELOA-konferensen "The Third Conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults" i Ljubljana, Slovenien.

Under konferensen var det tydligt att det runt om i Europa finns ett växande intresse för gruppen äldre och äldres lärande. ELOA-konferensen växer i antal deltagare för varje år och flera har blivit aktivt uppmuntrade av ledningen vid sina lärosäten att arbeta med denna fråga. Det finns många anledningar att intressera sig för gruppen som kallas äldre. Inom geriatriken kopplat man den bl. a. till äldre och teknologi eller äldre och hälsa medan på området livslångt lärande ser man mer till lärande mellan generationer och lärande för ett aktivt medborgarskap. Senioruniversiteten blomstrar och lärande är en viktig del i ett aktivt och livslångt lärande. Det finns dock lite forskningskunskap om varför, hur och var äldre lär sig och med tanke på att det är en stor, viktig och inflytelserik grupp i samhället är det av intresse att fördjupa kunskaperna på detta område.

Inom hela EU hänger frågan om ekonomi och arbetsliv i luften. Det är en stor och svår fråga - vem ska finansiera samhället om det är mindre än hälften av befolkningen som utgör arbetskraften? Många äldre vill jobba men kanske inte med samma sak - måste man då ombilda sig? Det finns studier som visar att välutbildade medelklasskvinnor deltar i stor utsträckning i utbildningsaktiviteter men vad händer med de andra, män (kön), lågutbildade (klass) och invandrare (etnicitet)? Äldre är dessutom en heterogen grupp och i arbetslivet börjar diskriminering på grund av ålder dyka upp redan efter 40 år. Det återstår mycket att fördjupa sig i och denna kunskap kommer att behövas eftersom demografiska prognoserna visar att andelen äldre kommer att öka i den framtida åldersstrukturen i samhället.

ELOA-nätverket ingår som ett av flera nätverk i ESREA. Temat för årets konferens var "Intergenerational solidarity and older adults education in community". Lärande mellan generationer i olika former är en central del av diskussionen om livslångt lärande. Ann-Kristin Boström från Encell har arbetat mycket med denna fråga och hon ingick också i den vetenskapliga kommittén för ELOA-konferensen.

2012-10-08