Sociala medier i lärande utvärdering

Under de senaste åren har sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter kommit att bli ett självklart inslag i många människors vardag. I takt med denna utveckling har även många forskare börjat intressera sig för hur IT och sociala medier kan användas för att göra lärandeprocesser starkare och bättre. En som intresserar sig för detta är Karen Ask.

Karen Ask är utvärderare och arbetar med att utvärdera utvecklings- och samverkansprocesser i olika projekt och verksamheter. Med en bakgrund inom fältet medie- och kommunikationsvetenskap har hon ett särskilt intresse för hur sociala medier fungerar i lärande utvärderingsprocesser. Idag arbetar Karen med att utvärdera projektet ”E.A.T-it – Educational Accessible Technology” vid Malmö högskola, en utvärdering som delvis genomförs i och genom de olika typer av sociala medier som används i projektet.

E.A.T-it är ett projekt, som syftar till att göra IT och sociala medier till en naturlig och fundamental del i lärandet. Projektet är organiserat som en iterativ utvecklingsprocess, där fokus ligger på att testa olika sätt att arbeta med lärande och IT. Man har därför satt igång och involverat flera olika processer inom ramen för projektet – experimentkurser, workshops och gruppdiskussioner på Facebook. Tanken är att man genom dessa processer ska kunna fånga upp perspektiv, problem och frågor som kan användas som underlag för att formulera en strategi för lärande och IT vid Malmö högskola.

Som utvärderare tittar jag på vad Malmö högskola kan lära sig av denna process och på vilket sätt den leder till ett strategiunderlag. I utvärderingen försöker jag även att använda alla de sociala medier som används i projektet. Samtidigt som jag utvärderar projektet har jag alltså en form av parallellprocess, där jag testar och reflekterar kring användningen av sociala medier i utvärderingsprocessen. Vilka möjligheter och problem finns det?

Något som Karen hittills kommit fram till i sin utvärdering är att det kan uppstå en viss problematik kring att försöka starta en förändring i en organisation med hjälp av en process där man testar sig fram. Det har visat sig att metoden  fungerat för de som är direkt involverade i projektet, medan det har skapat osäkerhet ute i organisationen, särskilt hos lärarna.

Det har inneburit en utmaning för kommunikationen i projektet och folk har uppmanats att involvera sig i processen genom att delta i workshops eller i projektets Facebook-grupp, som är öppen för alla. Det har dock visat sig att det främst är ”de redan frälsta” som deltar i dessa forum, förklarar Karen.

En röd tråd i E.A.T-it  är att det ska drivas underifrån, med stark involvering av studenter. De har därför involverats bland annat genom kurser, genom kårrepresentation i styrgruppen och också genom insatser i utvärderingen. Men även här har det visat sig svårt att få med studenterna i alla aktiviteter och processer.

En liknande fråga kan alltså ställas här – vad är det för studenter som involveras? Eller kanske snarare väljer att involvera sig?  Vad det beror på är en viktig fråga för mig som utvärderare att ställa. Vi tror oss ofta jobba utifrån ett studentperspektiv men gör vi egentligen det?

Läs hela reportaget med Karen här (pdf, 146.8 kB).

Vill du veta mer om E.A.T-it?

Du kan besöka projektets hemsida.

För dem som intresserade av att följa projektet, finns det även möjlighet att gå med i projektets Facebookgrupp: lärande och IT på Malmö högskola.

Karen har även startat en Facebookgrupp för forskare och praktiker, som är intresserade av frågor kring utvärdering och lärande. Här kan man tipsa varandra om arrangemang, litteratur, intressanta projekt och utbyta erfarenheter.

2012-10-10