Månadens forskarintervju Henrik Kock

I månadens forskarintervju får ni träffa Henrik Kock, som är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för förändringsprocesser i arbetslivet.

Vad handlar din forskning om?

Om jag ska sätta någon rubrik på min forskning så är det väl att jag är intresserad av förändringsprocesser i arbetslivet. Det här intresset kan sägas ha tagit sin början i min doktorsavhandling, som handlar om hur möjligheter till lärande påverkas av att man organiserar verksamheten i team. Från den studien var det naturligt att gå vidare och uppmärksamma ledarskapets betydelse för lärande (särskilt i team-baserade organisationer). Ett annat område jag tidigt kom in på var hur små och medelstora företag (SMF) hanterar frågor om lärande, kompetens och kompetensförsörjning. Ett intressant område, särskilt med tanke på att mycket av tidigare forskning berört de här frågorna i större organisationer. På senare tid har jag varit involverad i flera projekt som studerat införande av Lean Production, både i tillverkande företag, kommuner och i sjukvården. Andra aktuella projekt handlar om lärande i en ledningsgrupp, om arbetsmarknadsintermediärer med mera. Merparten av det här gör jag inom ramen för HELIX Vinn Excellence Centre vid Linköpings universitet. HELIX är ett forskningscenter som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer. HELIX har också en forskarskola där jag är föreståndare.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Mitt intresse kan ju ses utifrån det jag nämnt tidigare. Lärandet tar ju så att säga inte slut i det att man slutar skolan eller avslutar en högre utbildning. Lärandet pågår hela tiden, inte minst på arbetsplatsen, och det är väl här någonstans som jag kan säga att mitt intresse, både för forskning och för det livslånga lärandet, finns. Ett annat sätt att beskriva mitt forskningsintresse är att det drivs av en vilja att bättre försöka förstå vilka faktorer och förhållanden på arbetsplatsen som gynnar lärandet.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

En fråga som ständigt verkar vara aktuell är hur olika former av förändringar i arbetslivet påverkar möjligheter till lärande. Jag tänker då inte minst på de olika vågor av, åtminstone ytligt sett, likartade förändringar som kan konstateras. På senare tid har vi sett hur både tillverkande företag, men också verksamheter inom vård och omsorg i högre grad uppmärksammar resurseffektiva sätt att bedriva sin verksamhet, inte minst genom att organisera efter principer från Lean Production. En viktig fråga sett från mitt perspektiv är då hur möjligheter till lärande påverkas. Genom flera olika projekt har vi sökt belysa vad som händer med arbete, arbetsmiljö och lärande då man börjar arbeta efter lean-principer. Utan att kunna ge ett alltför uttömmande svar, ser vi här, liksom i många andra förändringsprojekt, att frågor om personalens delaktighet, fackets roll i implementeringsprocessen och cheferna tycks ha en viktig roll.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Förhoppningsvis en hel del. I själva verket försöker vi i så hög grad som möjligt att starta, planera, genomföra och sprida resultat från forskningsprojekt i nära samverkan med företag och organisationer. Det här är ett arbetssätt som vi beskriver som interaktiv forskning. Som en integrerad del av forskningsprocessen återför vi kontinuerligt resultat och för en diskussion med företrädare för verksamheten. Vi ser stora fördelar med ett sådant arbetssätt. Forskningsprocessen kan ses som en gemensam kunskapsbildningsprocess, där ”spridning” av kunskap så att säga byggs in från början i processen, och spridning blir då inte en särskild fråga som ska hanteras då projektet är klart. Under de kommande åren ägnar HELIX stor kraft åt de här frågorna. Den som är intresserad kan besöka vår hemsida och där läsa mer om HELIX och om HELIX Academy, som särskilt ägnas åt spridning och nyttiggörande av forskningsresultat.

Henrik Kock, lektor i pedagogik.
2012-11-06