Framtiden för livslångt lärande

Två väletablerade och internationellt erkända forskare, Peter Jarvis och Kjell Rubenson, gästade Sverige för att föreläsa om det livslånga lärandet. De presenterade vilka frågor som är centrala inom området livslångt lärande idag och uttryckte sina tankar om trender för framtiden.

KJELL RUBENSON OCH PETER JARVIS I LINKÖPING.

Ett område som de båda berörde och diskuterade var balansen mellan marknadskrafterna och staten. Rubenson påpekade att utbildningens roll i samhället var beroende av denna balans och Jarvis menade att marknadskrafterna blir självdestruktiva om de inte har en aktiv och kompetent stat som motpart. Deras förslag för det framtida arbetet hade delvis olika inriktningar.

Jarvis menade att det är akademins roll att vara en kritisk och ifrågasättande röst som syns i samhällsdebatten. Samtidigt påpekade han att idag är många forskare låsta i de finansieringsformer som finns tillgängliga, vilket omöjliggör ett ifrågasättande av rådande ideologi i samhället.

Rubenson lyfte fram möjligheten att inkludera lärande i arbetslivet tydligare i forskningen kring vuxnas lärande för att på så sätt deltaga i den utveckling som sker. Vuxenutbildningsforskarna kan inte stå på sidan och kritisera, utan måste kliva in i den diskussion som pågår för att kunna vara med och påverka den framtida inriktningen.

Några andra områden som nämndes som viktiga att inkludera i den framtida forskningen om vuxnas lärande var den demografiska och teknologiska utvecklingen som pågår i samhället.

Nästa år återkommer Peter Jarvis till Sverige, denna gång för att besöka Encell och Jönköping. Han ingår som medlem i ett Senior Council som ska fungera som en referensgrupp för att gå vidare med forskningen kring lärande mellan generationer. Vi återkommer med mer information om detta senare.

På seminariet deltog alla tre som suttit på Sveriges enda professur i Vuxenpedagogik i Linköping: Kjell Rubenson (1983-1992), Staffan Larsson (1993-2012) och nytillträdde Andreas Fejes.

Peter Jarvis

Professor i vuxenpedagogik vid University of Surrey, Storbritannien. Han har en gedigen publiceringslista, med mer än 30 böcker och 200 artiklar och kapitel i böcker om bland annat vuxenutbildning, livslångt lärande och lärande i tredje åldern. Jarvis är engagerad i ett antal tidskrifter inklusive Adult Education Quarterly, Comparative Education, Nurse Education Today och han är grundare för The International Journal of Lifelong Education.

Kjell Rubenson

Professor i pedagogik vid British Columbia i Kanada, och vice föreståndare för the Centre for Policy Studies in Higher Education and Training. Hans forskningsintressen rör strukturer, policydokument, vuxenutbildning och livslångt lärande. Han var grundande ordförande för European Society for Research on the Education of Adults (ESREA).

2012-11-07