Lärande i organisationer

I oktober bjöd Chalmers i Göteborg in till ett seminarium om kunskapsstyrning och lärande i organisationer. Dr Nick Milton, som har lång erfarenhet på området, delade med sig av sin kunskap till deltagarna. Han gav bland annat några råd om hur man kan gå tillväga för att skapa legitimitet för ett kunskapsprojekt i en organisation genom att uppskatta möjliga vinster som kan uppnås i projektet.

DR NICK MILTON TALADE ÄVEN OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ARBETA MED SÅ KALLADE COMMUNITIES OF PRACTICE.

Många organisationer vill arbeta med kunskapsstyrning men för att göra detta på ett effektivt sätt krävs en lärande organisation. Om människorna på arbetsplatsen inte är beredda att utveckla, dela och skapa ny kunskap är även de mest effektiva verktyg lönlösa. Därför är det viktigt att förstå att många organisationer står inför mycket större frågor än att enbart införa ett tekniskt system för att få till ett lärande i organisationen. För att komma igång kan det vara bra att starta med några mindre pilotprojekt och engagera några eldsjälar i detta arbete. Ibland kan det krävas ekonomiska argument för att få acceptans för denna typ av projekt, och då kan inlärningskurvan ge en bra start för att förstå de vinster som finns att hämta i detta arbete.

Ett grundantagande är att ökad kunskap och erfarenhet ger bättre prestation. Några generella vinster kan vara riskreducering, högre innovationstakt och möjlighet till inträde på nya marknader. En mer konkret vinst är den tidsmässiga vinsten som organisationen gör när ett lärande sker. Detta kan illustreras med en inlärningskurva där variablerna är tid och utförande.

Om det sker ett lärande i ett projekt, går kurvan nedåt för varje nytt liknande projekt. Då faller kurvan från sin högsta punkt i en fin kurva, från lång tid att utföra ett arbete till kortare tid. Lutningen på kurvan beror på hur snabbt lärandet sker och vilken utrymme det finns för att korta ner utförandetiden. Om inget lärande sker kommer varje liknande projekt att ha slumpmässig tidsram eller till och med en inlärningskurva som går uppåt, det vill säga att det börjar ta längre tid. Detta kan hända om ett företag till exempel förlorar flera nyckelmedarbetare och måste ta in ny personal i det löpande arbetet. En organisation kan utifrån detta resonemang uppskatta hur mycket man tjänar på att förkorta tiden på ett projekt genom att stötta lärandeprocesser. Ett exempel kan vara vad man tjänar på att förkorta projekttiden med 10 dagar. Den direkta vinsten kommer från mindre utgifter i projektet men det kan även finnas indirekta vinster som möjlighet till fler projekt och mindre åtgärdsarbete om kvaliteten på det utförda arbetet blivit högre.

Dr Nick Milton är ledare och grundare för Knoco Ltd – ett konsultföretag som sedan 1999 arbetat med kunskapsstyrning (knowledge management). Innan dess arbetade han med kunskapsprojekt i stora organisationer som exempelvis BP. I konsultverksamheten har han utvecklat kunskapsstrategier, implementeringsplaner och tjänster för olika typer av organisationer. Han har även skrivit böcker som "The Lessons Learned Handbook" (Chandos Publishing, 2010), "Knowledge Management for Teams and Projects (Chandos Publishing, 2005), och han är medförfattare till "Performance through Learning - knowledge management in practice" (Elsevier, 2004).

2012-11-07