Policy för karriärvägledning

Ingela Bergmo-Prvulovic är aktuell i senaste numret av European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, med artikeln “Subordinating careers to market forces? A critical analysis of European career guidance policy”.

I studien utforskar Bergmo-Prvulovic språk och uttryckssätt gällande individers karriär och karriärutveckling i Europeiska policydokument för karriärvägledning. Syftet är att blottlägga vilka underliggande synsätt som förmedlas i policydokumenten gällande individers karriärfenomen. Studien visar att policydokumenten uttrycker fyra typiska karaktäriseringar av karriärfenomen; kontextuell förändring, omgivning-individ-överensstämmelse, kompetensrörlighet och empowerment. Studien visar att policydokumentens underliggande synsätt på karriärfenomen domineras av ett ekonomiskt perspektiv, följt av lärandeperspektiv och politiskt vetenskapligt perspektiv. Formuleringar och uttryckssätt i policydokumenten förmedlar motsägelsefulla budskap och en typ av karriärkontrakt som förefaller underordna individers karriärer till marknadskrafterna, samtidigt som individerna åläggs hela ansvaret att svara upp mot marknadskrafterna.

Läs artikeln här.

Ingela Bergmo-Prvulovic är aktuell med en vetenskaplig artikel där hon har analyserat policydokument för karriärvägledning.

2012-11-08