Europeisk agenda för vuxenutbildning

Skolverket ansvarar för implementeringen av en EU-satsning där metoder ska utvecklas för att rekrytera, söka upp och motivera korttidsutbildade att delta i vuxenutbildning.

Den europeiska unionens råd antog i november 2011 en resolution om en förnyad europeisk agenda för vuxenlärande. I denna resolution formuleras en vision för hur vuxenutbildningen ska se ut år 2020, med koppling till EU:s strategi för tillväxt (EU 2020-strategin). Agendan betonar att det är viktigt att stärka korttidsutbildades kompetens och att vuxna med kort utbildningsbakgrund ska ha möjligheten till en andra chans för att kunna stärka sin kompetens.

Samtliga EU-medlemsstater har fått utse en nationell koordinator för att implementera agendan. De nationella koordinatorerna har kunnat ansöka om EU-medel för implementeringen. Skolverket har fått uppdraget eftersom den nationella koordinators uppdrag till stora delar överlappar myndighetens uppdrag kring vuxenutbildning. Sara Petersson, undervisningsråd vid Skolverkets vuxenutbildningsenhet har blivit utsedd till nationell koordinator i Sverige.

I Sverige har ett antal kommuner och organisationer blivit inbjudna att delta i arbetet med att utveckla metoder kring arbetet med att rekrytera, söka upp och motivera korttidsutbildade att delta i vuxenutbildning. Deltagarna, som utgörs av förvaltnings- och verksamhetschefer, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt utvecklingsledare inom vuxenutbildningen, samlas i ett forum för erfarenhetsutbyte och diskussion under några tillfällen fram till augusti 2014. De inbjudna deltagarna kommer att träffas i så kallade open space-möten och webinarier.

Kontaktuppgifter: Sara Petersson, sara.petersson@skolverket.se, 08-527 333 34

Länk till agendan:

http://ec.europa.eu/education/adult/agenda_en.htm

Vuxenutbildningsenheten är nationell koordinator.

Kontaktuppgifter:

Sara Petersson sara.petersson@skolverket.se 08-527 333 34

Rethinking Education

Rethinking Education är ett strategidokument som ska stödja EU-medlemsstaternas arbete genom att tillhandahålla evidens-baserade och informerade underlag. Utifrån utgångspunkten att utbildning och arbetsliv hänger samman anges ett antal prioriteringar samt underlag för konkreta insatser.

Klicka här för att läsa mer.

2012-12-04
2012-12-04