Lärande mellan generationer

"Kreativa metoder för lärande mellan generationer" var temat för en workshop som hölls i Jönköping den 24-25 oktober. Det var ett av tio möten som pågick runt om i Europa. Syftet var att stimulera till diskussion och utveckla ny kunskap om hur lärande mellan generationer kan bidra till samhället, organisationer och individer.

Under den första dagen presenterade PA Ståhlberg, Tänkolog, hur man sammanför logiska och kreativa tankesätt och får dem att samarbeta. Dagen innehöll flera övningar där deltagarna förvånades över hur användbara resultat som kom ur de fantasifulla arbetssätten i övningarna. Den följande dagen inleddes av Dr Boström, som sedan femton år tillbaka studerat lärande mellan generationer. Avslutningsvis fördjupade vi oss i deltagarnas egna erfarenheter. Klicka här för att läsa mer om bakgrund, program och beskrivning av denna workshop.

Runt om i Europa pågick under hösten tio liknande möten med stöd från nätverket EMIL. Möten hölls förutom i Sverige, även på Cypern, i Slovenien, Nederländerna, Spanien, Bulgarien, Rumänien, Tyskland, Irland och England. Varje möte ska summera diskussion och erfarenheter i en rapport. Dessa rapporter kommer senare att sammaställas i ett dokument som ska ge rekommendationer för hur man kan skapa ett samhälle för alla åldrar. Dessutom kommer en jämförande studie att genomföras för att ge ett europeiskt perspektiv på värdet av generationslärande. Denna studie ska också resultera i ett antal prioriteringar för nätverket EMILs arbete.

Dr Ann-Kristin Boström, Encell och Skolverket, presenterade sitt arbete på området. Dr Boström är internationellt etablerad inom fältet livslångt lärande och erkänd för sitt arbete med socialt kapital och lärande mellan generationer.

Deltagarna bidrog aktivt genom att diskutera lärande mellan generationer utifrån sina egna utgångspunkter och erfarenheter.

Andra dagen arbetade vi med ett antal frågor för att fördjupa oss i deltagarnas egna erfarenheter för att lyfta fram vad lärande mellan generationer kan betyda och vad det kan bidra med till den framtida utvecklingen.

2012-12-12