Klassmorfar i Bryssel

Den 19-21 november anordnade EU-kommissionen konferensen "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" i Bryssel. En av konferensens inbjudna experter var Dr. Ann-Kristin Boström från Encell, som var där för att berätta om ”Klassmorfar i skolan”.

År 2012 - EU:s temaår för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna - börjar nu lida mot sitt slut. Detta innebär dock inte att frågor kopplade till aktivt åldrande och generationsöverskridande lärande minskar i betydelse. Tvärtom, den demografiska utvecklingen visar på att befolkningen i Europa kommer att fortsätta åldras, vilket innebär fortsatta utmaningar för samhället. Den 19-21 november anordnade därför EU-kommissionen konferensen "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" i Bryssel för att diskutera hur man även efter EU:s temaår kan fortsätta arbetet med aktivt åldrande.

Till konferensen hade EU-kommissionen bjudit in ett antal experter på området. Bland andra var Dr. Ann-Kristin Boström från Encell inbjuden för att berätta om hur ”Klassmorfar i skolan” är ett bra exempel på hur man kan arbeta generationsöverskridande.

Hur skulle du kortfattat beskriva Klassmorfar-projektet?

Klassmorfar är en person som finns i skolan som en extra vuxen. Genom att vara med på olika platser, i klassrum, vid lunch, vid utflykter, på raster etcetera ger Klassmorfar en ökning av socialt kapital i skolan. Det vill säga eleverna känner en ökad trygghet i skolan, som i sin tur ger en större möjligheter för dem att lära sig i lugn och ro. Samtidigt får lärarna arbeta med det de är utbildade för och Klassmorfar känner att det finns en mening med arbetet och får energi tillbaka från verksamheten.  

Vad gör “Klassmorfar” till ett bra exempel att arbeta med generationsöverskridande lärande på?

Klassmorfar är ett utmärkt exempel på hur äldre och yngre kan lära sig av varandra när de finns på en gemensam arbetsplats och träffas kontinuerligt. De eventuella stereotyper som kan finnas om hur unga respektive äldre är försvinner när de möts ansikte mot ansikte och lär känna varandra.

Under workshopen talade hon också om hur Klassmorfar-projektet skulle kunna spridas inom EU och hennes presentation var ett av många bidrag till det memorandum som arbetades fram under konferensen.

2012-12-13