Generationslärande

En central aspekt i generationslärande är att lärandet går i båda riktningarna. Encells centrumledare Cecilia Bjursell har tagit detta ett steg längre och beskriver hur man kan se sina barn som lärare i ledarskap.

I generationslärande är mötet och det lärande som sker hos alla parter viktigt. Den gamla föreställningen om att de yngre ska lära sig av de äldre är inte längre aktuell. Istället betonas att både yngre och äldre generationer har något att lära sig av varandra. I många konkreta projekt i samhället handlar det om att de äldre ska lära sig om IT av de yngre.

Ett bredare synsätt på lärande inkluderar formellt, icke-formellt och informellt lärande. Det informella lärandet sker hela tiden och genom att reflektera över detta blir lärdomarna tydligare. Boken Allt jag behöver veta om ledarskap kan jag lära mig av mina barn ger exempel på lärdomar som finns att göra i den konkreta vardagen som förälder, och hur dessa kan överföras till en arbetssituation. Boken är en personlig betraktelse som mynnar ut i 15 lärdomar. Som en röd tråd genom hela boken efterfrågas också modet att ta ställning för ett etiskt och hållbart agerande: det kompetenta ledarskapet.

Bloggat om boken:

Alumnibloggen Linköpings Universitet 22 januari

Hat Order 29 januari

Mer om boken Allt jag behöver veta om ledarskap kan jag lära mig av mina barn finns att läsa här.

2013-02-01