Globala utmaningar för OER

"Öppen utbildning - globala utmaningar" var temat för ett webbseminarium där svenska, nordiska och internationella initiativ presenterades. Det konstaterades att Sverige är ett av få länder som saknar en nationell policy för öppna lärresurser.

Det finns en stor potential för att utveckla innehåll och tillgänglighet till utbildning med hjälp av OER. Sverige har dessutom generellt sett en relativt hög teknisk nivå. Samtidigt är vi enligt OECD en av de mest passiva aktörerna i frågan om att ta ett helhetsgrepp och utveckla övergripande policy's för OER. En förklaring kan vara att makthavarna är osäkra på fördelarna och att det saknas kunskap om vad som anses utgöra bra resurser. På individnivå pågår många initiativ runt om i landet men lärare saknar generellt sett tid för att utveckla nytt material och nya metoder i sitt arbete. Följande talare deltog på detta webbseminarium arrangerat av OER Sverige: Professor Rory McGreal, Professor Jan Pawlowski och Jan Hylén.

Professor Rory McGreal presenterade Tel Amiel, som är den senaste i raden av UNESCO:s nyckelpersoner (chairholders) inom OER. De övriga är utöver McGreal själv, Wayne Mackintosh och Fred Mulder. UNESCO-nätverket finns i och med detta etablerat på fyra kontinenter. Syftet är att stödja utvecklingen och användandet av öppna resurser men även att stimulera till forskning på området. McGreal påpekade att det finns många som bidrar med resurser och skapar OER, men problemet är att det som finns inte återanvänds.

Jan Pawlowski talade om ett nordisk nätverk för öppna lärresurser: The Nordic open education alliance. Pawlowski menade att den nordiska kulturen passar mycket väl för att arbeta med OER. Anledningen är att den nordiska kulturen präglas av en öppenhet gentemot innovationer och idéer, en vana vid deltagande pedagogik, samhällets uppskattning av lärarkåren (Jan arbetar i en finsk kontext) och ett utbildningssystem som är öppet för alla, på alla nivåer.

Slutligen beskrev Jan Hylén den något dystra situationen i Sverige och var vi står inför framtiden. Enligt en OECD-rapport från 2012 har 6 länder utvecklat nationella OER policy’s, 7 länder håller på att utveckla detta och 11 länder diskuterar att utveckla en nationell policy. 4 länder, inklusive Sverige, har ingen nationell policy och inga förberedelser för att arbeta med detta. På gräsrotsnivå finns dock många goda exempel i Sverige och vissa universitet satsar mycket på OER. Dessutom finns stöd i det nordiska samarbetet som även kan påverka medvetenheten i Sverige.


Föreläsare:

Professor Rory McGreal (Athabasca University, Canada, UNESCO/COL Chair, Open Educational Resources) talade om den globala utvecklingen och de viktigaste faktorerna för implementering av OER.

Professor Jan Pawlowski (Jyväskylä university, Finland) presenterade det nya nordiska initiativet Nordic OER alliance.

Jan Hylén, analytiker, projektledare och föreläsare, har skrivit flera rapporter om OER för UNESCO och OECD och beskrev det svenska perspektivet.

OER Knowledge Cloud är en databas där rapporter, analyser och andra typer av dokument som rör öppna lärresurser samlas.

Klicka här för att läsa mer.

2013-02-06