Månadens forskarintervju Lars Svensson

I månadens forskarintervju får ni träffa Lars Svensson, som är docent i informatik på Högskolan Väst där han även leder forskargruppen LINA. Hans egen forskning handlar framför allt om IT-stöd för kompentensutveckling i arbetslivet.

Vad handlar din forskning om?

Mitt forskningsintresse har, allt sedan forskarutbildningen inleddes, varit IT och lärande. Inledningsvis fokuserades arbetet kring utveckling av informations- och kommunikationsverktyg för distansutbildning på högskolenivå. Doktorsavhandlingen (Communities of Distance Education, Gothenburg Studies in Informatics, Report no 25, 2002) sammanfattade en bred och explorativ forskningsinsats, där samspelet mellan IT-användning och studenternas studiesociala miljö står i fokus. Koncept som Virtual Gatherings och Communitising lanseras som ett sätt att förstå sociala processer kring IT-medierat lärande. Efter avhandlingen utvecklades dessa idéer ytterligare samtidigt som forskningsintresset breddades och kom att omfatta villkoren för IT-medierad kompetensutveckling i företag och offentlig förvaltning. Särskilt har forskningen kommit att behandla formella och informella lärmodeller för kompetensutveckling och livslångt lärande, som härletts ur såväl designteoretiska ramverk som ur empiriskt grundade studier av arbetspraktiker som studerats i en lång rad forskningsprojekt. Till en stor del har resultaten från den näringslivsinriktade forskningen sedan kunnat medverka till att utveckla och stärka kompetensen vid Högskolan Väst kring distansdidaktiska metoder för flexibel nätbaserad grundutbildning.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Efter att under och efter avhandlingsarbetet främst fokuserat på hur IT kan stödja och utveckla studenters lärande i flexibel högre utbildning, blev jag utnämnd till forskningsledare och föreståndare för Forum för arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. I jobbet ingick dels att arbeta med utbildningsdepartementets nationella uppdrag kring spridning av arbetsintegrerat lärande (AIL) som pedagogisk filosofi, dels att bygga upp en mångvetenskaplig vital forskningsmiljö med denna tematik. Under arbetets gång blev det allt mer uppenbart att AIL var starkt kopplat till det livslånga lärandet, med spännande frågeställningar och utmaningar kopplade till arbetslivets digitalisering i allmänhet, och designteorier för kompetensutveckling och kunskapshantering i synnerhet.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Det finns massor av spännande och viktiga frågor som jag är nyfiken på, men om jag måste välja en så menar jag att vi vet alldeles för lite om de kompetenser som medarbetare i kunskapsorganisationer behöver utveckla för att kunna agera kompetent i dagens föränderliga och allt mer digitaliserade arbetsliv.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Förhoppningsvis medverkar min forskning till att såväl management och HR-personal som IT-utvecklare kan hitta konkreta designimplikationer för hur vi idag och imorgon kan bygga system, processer och tjänster som stödjer ett arbetsintegrerat lärande.

2013-02-06