Månadens forskarintervju Ann-Kristin Boström

I månadens forskarintervju får ni träffa Ann-Kristin Boström, som är doktor i internationell pedagogik. I sin forskning intresserar hon sig för livslångt lärande knutet till socialt kapital och generationsöverskridande lärande.

Vad handlar din forskning om?

Den handlar om livslångt lärande som begrepp knutet till generationsöverskridande lärande och socialt kapital. För att mäta detta i praktiken har jag undersökt vad som händer med det sociala kapitalet när äldre män arbetar i skolan för barnens skull. Det handlar om "Klassmorfar i skolan" och hur elever, klassmorfäderna och lärarna upplever den här situationen. Jag har också arbetat mycket med begreppet generationsöverskridande lärande och följt utvecklingen av detta internationellt. Det var speciellt aktuellt förra året, som var EU:s temaår för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Det är en förmån som vi har i Sverige att kunna läsa vidare om vi vill utvecklas individuellt eller för att kunna byta arbete. Samtidigt finns det många olika sätt att tolka begreppet och det var intressant att undersöka det. Och det är det faktiskt fortfarande.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Jag tycker att det är viktigt att det inte finns några generationsgränser för studier. Det är unikt för Sverige att deltagare inom vuxenutbildning kan komma från olika generationer. Dessutom tycker jag att det är viktigt att ta vara på äldres kunskaper på arbetsplatserna, som är en annan form av livsvitt lärande. Det vill säga man kopplar ihop det informella lärandet – färdigheter man fått genom sitt arbete -  med en utbildning på arbetsplatsen.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Att förstå vad livslångt lärande är och att det kan ge en högre livskvalitet.

2013-03-06