Sofia Nyström ny generalsekreterare för ESREA

Den 1 januari 2013 tillträdde Sofia Nyström som ny generalsekreterare för det europeiska forskningsnätverket ESREA, European Society for Research on the Education of Adults, som har sitt sekretariat vid Linköpings universitet.

Sofia har arbetat vid Linköpings universitet sedan 2003  och 2009 disputerade hon på avhandlingen ”Becoming a professional: A longitudinal study of graduates' professional trajectories from higher education to working life”. Efter disputationen fortsatte Sofia sin bana inom akademin och är idag lektor i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. När hon i höstas blev tillfrågad att ta över efter Andreas Fejes som generalsekreterare för ESREA blev svaret ja.

Jag fick frågan om att ta över och det ville jag väldigt gärna. Under min doktorandtid drev jag ett internationellt forskningsnätverk, DoctoRALnet, om just forskning och forskarutbildning kring vuxnas lärande. Så jag har lite erfarenhet av att driva sådana här nätverk, berättar Sofia. 

När Sofia inte koordinerar ESREA ägnar hon sin tid åt forskning och undervisning. Hennes huvudsakliga forskningsintresse handlar om identitetsskapande och professionellt lärande i övergången mellan utbildning och arbetsliv och en av utbildningarna hon undervisar inom är Yrkeslärarprogrammet.

Men vad är då ESREA för organisation och vad innebär egentligen uppdraget som generalsekreterare? Sofia förklarar att ESREA är organiserat som en paraplyorganisation över ett antal olika forskningsnätverk med forskare från hela Europa. Medlem i ESREA kan man vara både som institution, enskild individ och som doktorand. Nätverket leds av en styrelse bestående av 11 medlemmar och själva sekretariatet för ESREA växlar mellan olika länder och finns nu för andra gången i rad i Sverige vid Linköpings universitet. Uppdraget som generalsekreterare är mångsidigt och innebär både ett engagemang i styrelsen och att sköta allt det administrativa arbetet i nätverket.

Jag har hand om all kommunikation med medlemmarna, exempelvis genom ESREA:s nyhetsbrev. Jag har också hand om att koordinera styrelsens arbete. Tillsammans med ESREA:s ordförande är jag också den som syns i olika sammanhang från ESREA.

På frågan vad som är det viktigaste i hennes roll som generalsekreterare svarar Sofia att det är att få hela organisationen att fungera. Hon betonar också att det är viktigt att synliggöra utåt vad ESREA är för organisation och att visa vad som är nätverkets huvudsakliga fokus. 

ESREA:s viktigaste uppdrag är att samla och sprida forskning kring vuxnas lärande men också att tydliggöra vad det är för forskning det handlar om.

Som en del i arbetet med att sprida forskningsresultat har ESREA en egen bokserie. En annan del är den vetenskapliga tidsskriften RELA, som skapades inom ESREA av den förre generalsekreteraren Andreas Fejes. Till tidsskriften kan alla forskare skicka in bidrag, oavsett om de är ESREA:s medlemmar eller inte. Sofia betonar att ESREA eftersträvar att lyfta fram vuxenutbildningsforskning från alla europeiska länder och RELA utgör en del i det arbetet.

ESREA anordnar även konferenser och ett viktigt inslag är en konferens som återkommer vart tredje år. I september är det dags för nästa konferens, som då kommer att hållas i Berlin. 

En utmaning som många organisationer står inför i flera delar av världen idag är det generationsskifte som kommande pensionsavgångar innebär. Och ESREA är inte ett undantag.

Hur ska vi hantera det här? Hur rekryterar vi nya medlemmar och yngre forskare till nätverket? Det är någonting som vi hoppas på att kunna arbeta med nu och konferensen i Berlin är ett steg i det. Vi jobbar mycket mot doktorander och i anslutning till konferensen i Berlin har vi en PhD Pre-Conference, där doktorander får komma och presentera sina papers och träffa mer erfarna forskare. Det är ett sätt att rekrytera yngre forskare.

Ytterligare en utmaning för ESREA är att arbeta för att vuxenutbildning ska vara ett prioriterat område på policynivå inom EU. Trots en åldrande befolkning i hela Europa läggs centrum för vuxnas lärande ner i vissa länder. 

Jag hoppas att man får upp ögonen för kommande kompetensväxlingar och generationsskiften och att man inser att vuxna måste in i utbildning, avslutar Sofia.

Vill du veta mer?

För mer information kring ESREA besök gärna www.esrea.org.

2013-03-06