Månadens forskarintervju Karin Kilhammar

I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Kilhammar, som är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sin forskning har hon undersökt begreppet medarbetarskap, hur det uppfattas i organisationer och vilka konsekvenser medarbetarskaps-utveckling kan medföra.

Vad handlar din forskning om?

Mitt forskningsområde är medarbetarskap. Jag har skrivit en avhandling som behandlar hur medarbetarskap kan uppfattas i organisationer och vilka konsekvenser medarbetarskaps-utveckling kan medföra.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Mitt fokus är lärande i arbetslivet. Förändring och lärande hör nära samman. För att det ska bli en verklig förändring är lärande en förutsättning. Det finns ständigt ett behov av förändring och utveckling. Från organisationens sida handlar det om att hänga med i utvecklingen och att anpassa verksamheten efter de behov som finns i samhället. Det kan också handla om att överleva på en alltmera konkurrenssatt marknad. För individerna kan det handla om att få möjligheten att utvecklas och att lära nytt, men också att få vara med och utveckla den verksamhet individen arbetar i.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Det gäller att ta vara på varje individs potential, men också att ta individuell hänsyn och inte pressa individerna till det yttersta. Samtidigt som dagens arbetsliv kräver ett ständigt lärande, är det också viktigt att hitta det lustfyllda i det och att uppmuntra och motivera till lärande.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Min forskning handlar om hur medarbetarskap tar sig uttryck i organisationer. Medarbetarskap är ett begrepp som har fått allt större utbredning i det svenska arbetslivet. I avhandlingen synar jag begreppet och de tolkningar som det ges. Jag tror att min forskning kan bidra till reflektion kring vad begreppet kan innebära och därmed att insatser för att utveckla medarbetarskapet görs på ett mera genomtänkt sätt. En annan sak som är centralt är att faktorer, som utgör förutsättningar för att lyckas med medarbetarskapsutveckling, identifieras. När idén om medarbetarskap ska implementeras i en organisation bör medarbetarna själva vara delaktiga i processen. Det är också viktigt att medarbetarskapet utvecklas efter lokala förutsättningar och att medarbetarskapsutvecklingen integreras i den dagliga verksamheten. Då begreppet ges olika innebörd och ses utifrån skilda perspektiv av olika aktörer i en organisation är kommunikationen, både horisontellt och vertikalt, en av grundstenarna för att sådana insatser ska kunna leda till något positivt för alla parter.

Det här verkar intressant, var kan man läsa mer om din forskning?

Min avhandling finns att hämta hem från nätet kostnadsfritt. Den finns i en databas som kallas DIVA och kan nås både via Linköpings universitets och Högskolan i Jönköpings hemsida. Avhandlingen är på svenska och jag tror att texten är relativt lättillgänglig även för dem som inte har sin hemvist i den akademiska världen. Avhandlingens titel är: Idén om medarbetarskap. En studie av en idés resa in i och genom två organisationer.

Karin Kilhammar, lektor i pedagogik
2013-06-14