Encellforskare aktuella med ny artikel

Nu är Encellforskarna Joel Hedegaard och Helene Ahl aktuella med en artikel i senaste numret av  Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal.

Joel Hedegaard och Helene Ahl, forskare inom Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation, kom nyligen ut med artikeln ”The gender subtext of new public management-based work practices in Swedish health care”, där de undersöker kliniska mikrosystem utifrån ett genusperspektiv.

Kliniska mikrosystem är en new managementmodell, som innebär att kvaliteten inom hälso- och sjukvården anses förbättras genom multiprofessionella samarbeten. Det multiprofessionella samarbetet består i att en grupp medarbetare regelbundet arbetar tillsammans. I artikeln utforskar Hedegaard och Ahl modellen utifrån ett genusperspektiv för att se vilka konsekvenser modellen kan medföra för jämställdheten bland personalen.

Något som författarna lyfter fram i artikeln är att man genom modellen i förlängningen betraktar social och informell kompetens som i det närmaste likställd med formell kompetens. Ett problem med detta är att den sociala och informella kompetensen ofta bedöms mer godtyckligt än den formella, vilket också gör den osynlig. Författarna menar att osynliggörandet av den sociala och informella kompetensen tenderar att förstärka dem som sedan tidigare, formellt och informellt, besuttit och tillskrivits makt, vilket vanligtvis är män. För att undvika reproducering av genus- och maktförhållanden föreslår författarna därför att man bör synliggöra förutsättningarna för det multiprofessionella samarbetet genom mer formella meriterings- och befordringssystem och tydligare arbetsbeskrivningar. Dessutom föreslår de att valet av gruppmedlemmar för de multiprofessionella teamen bör fattas på grundval av formell kompetens.

I artikeln presenterar forskarna även ett teoretiskt ramverk för framtida forskning.

Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik
Helene Ahl, professor i företagsekonomi
2013-06-18