Månadens forskarintervju Airi Rovio-Johansson

I månadens forskarintervju får ni träffa Airi Rovio-Johansson, som är professor i pedagogik vid GRI (Gothenburg Research Institute). Ett av flera forskningsområden som intresserar henne är lärande och undervisning inom universitet och högskolor och i praktisk yrkesverksamhet.

Vad handlar din forskning om?

Ett kort svar på denna fråga att ange de forskningsområden, som jag är verksam inom: (a) lärande och undervisning inom universitet och högskolor och i praktisk yrkesverksamhet; undervisningsmetodiska och didaktiska frågeställningar; (b) kommunikation i teori och praktik samt i olika former och olika situationer (kontexter); (c) bedömning av Europeiska kvalitetssäkringssystem för utbildning inom universitet och högskolor, organisationer och yrkesliv; (d) organisationsutveckling och organisationsförändring inom offentlig och privat sektor.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Jag vill hänvisa till mitt svar på första frågan. Mina forskningsområden berör livslångt lärande på många olika sätt.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Göra utbildningspolitiker, företrädare för det allmänna skolväsendet inklusive högre utbildning och andra former av utbildning, medvetna om att utbildning alltid är en insats från såväl den enskilde individen som för utbildningsorganisatören. Det är en aktivitet som sträcker sig bortom det enskilda utbildningstillfället.

Livslångt lärande handlar om den enskildes liv, kunskaper och potentiella utvecklingsmöjligheter, som ständigt sätts på prov i nya oförutsedda och ”otänkta” situationer. ”Otänktheterna”, det vill säga det oförutsebara i tillvaron, utgör inget hot utan snarare en utmaning för den individ, elev eller student, som lärt sig att ”jag har vissa kunskaper, men jag måste utveckla och förnya kunskaperna och oftast lära mig något nytt för att lösa de problem som jag står inför idag”.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Min forskning har bidragit till att belysa viktiga aspekter av studenternas lärande, kopplingen mellan undervisning och lärande samt undervisningens inverkan på studenternas lärande inom universitetetutbildning. En aspekt av högskolestudenters kunskapsutveckling under studiernas gång är hur läraren utformat sin undervisning utifrån kursplaner. En annan aspekt är hur studenterna förstår vad de skall lära sig och hur de kvalitetsmässigt kan utveckla sitt lärande under kurser och under hela studietiden.  För studenten handlar det inte enbart om ”att klara en kommande tenta”, utan det handlar om att ha med sig kunskaper ut i arbetslivet, kunskaper som kan bilda bas för fortsatt livslångt lärande. Deras lärande, dvs. ”förmågan att lära”, måste med nödvändighet vara varaktig, ”sustainable”, i betydelsen att studenten vant sig vid att de kunskaper man har ständigt måste omprövas och att nya kunskaper ständigt krävs i ett föränderligt samhälle och i en kontinuerligt föränderlig värld.

Airi Rovio-Johansson, professor i pedagogik
2013-09-02