”Det finns bara en sak som är dyrare än utbildning – ingen utbildning”

Så sammanfattade professor Danny Wildemeersch betydelsen av det livslånga lärandet under sin presentation på ESREA-konferensen ”Changing configurations of adult education in transitional times”.

Den 4 september slogs dörrarna upp till Humboldtuniversitetet och ESREA-konferensen 2013 i Berlin. Närmare 200 nyfikna deltagare hade letat sig dit för att lyssna till föreläsare från hela Europa och delta i workshops för att diskutera forskning kring vuxnas lärande.

Temat för årets konferens var vuxenutbildningens roll i tider av förändring. Ekonomisk kris, globalisering och den demografiska utvecklingen är bara några exempel på de samhällsförändringar som påverkar synen på vuxenutbildning och vuxnas lärande. Dessa förändringar gör dock att livslångt lärande fortfarande har en central plats på den politiska agendan, om än med delvis andra mål och syften än förut – anställningsbarhet, konkurrenskraft och produktivitet har blivit ledord i den politiska diskussionen om livslångt lärande, medan bildning och lärande utifrån individens perspektiv fått allt mindre utrymme i samma diskussion. Årets ESREA-konferens i Berlin, tog således avstamp i att den ursprungliga idén om vuxnas lärande inte har ersatts, men att den delvis har fått nya föreställningar kring livslångt lärande att förhålla sig till.

Under den fyra dagar långa konferensen fick deltagarna möjlighet att lyssna till tre huvudtalare, som från olika perspektiv belyste forskningen kring vuxnas lärande och vuxenutbildningens framtida roll. Först ut var professor Danny Wildemeersch från Katholieke Universiteit Leuven, som talade om ”the paradox of emancipation” inom vuxenutbildningen.

Educators often aspire the emancipation of their participant, yet, in doing so they again reinforce dependency. (Wildemeersch 2013)

Professor Wildemeersch lyfte i sitt tal fram den franske filosofen Jacques Rancières perspektiv på frigörelse och menade att dessa perspektiv kan hjälpa till att omdefiniera meningen med att delta i vuxenutbildning i framtiden.

In his view, emancipation is not something to be achieved at the end of the educational process, but an assumption to depart from in various educational and arts practices. (Wildemeersch 2013)

Konferensens andra huvudtalare var professor Peter Mayo från University of Malta, som talade om de utmaningar vuxenutbildningen ställts inför till följd av politisk indignation i olika krisdrabbade länder. Han gav exempel på alternativa former för vuxnas lärande som uppstått ur protester i dessa länder och pekade på deras inverkan på vuxenutbildning inom olika rörelser idag.

Sist ut bland huvudtalarna var professor Katarina Popovic från University of Belgrad. I sitt tal ifrågasatte hon dagens vuxenutbildning som praktik och vetenskaplig disciplin. Professor Popovic kritiserade den dominerande diskussionen om livslångt lärande för att vara alltför influerad av ekonomiska diskurser. Under sin presentation gjorde hon även en historisk tillbakablick för att visa på vuxenutbildningens roll i olika sammanhang och ställde frågan om vuxenutbildningen idag har förlorat sin identitet och sitt syfte.

Utöver de intressanta huvudpresentationerna kunde deltagarna besöka ett flertal workshops. Några av temaspåren var ”Intercultural learning”, ”Work life” och ”Intergenerational learning & Life stories”. På det sistnämnda spåret deltog Encell och centrumledare Cecilia Bjursell, som presenterade en fallstudie på ett generationsöverskridande projekt i Kungsbacka. I projektet har gymnasieelever och entreprenörer utbytt kunskap och erfarenheter kring företagande och sociala medier.

Som avslutning på konferensen anordnades en paneldebatt med deltagare från ett flertal europeiska länder.

Om ESREA

ESREA, European Society for Research on the Education of Adults, är ett internationellt nätverk som arbetar med att främja och sprida forskning om vuxenutbildning och vuxnas lärande. Sekretariatet för ESREA finns vid Linköpings universitet och generalsekreterare för ESREA är Sofia Nyström.

Besök ESREA:s hemsida här.

Humboldtuniversitetet

Humboldtuniversitetet grundades 1810 som Universität zu Berlin av Wilhelm von Humboldt, vars universitetsmodell kan sägas vara grunden för det moderna forskningsuniversitetet.

Huvudbyggnaden ligger på Berlins paradgata Unter den Linden i stadsdelen Mitte, där universitetets huvudcampus också befinner sig. Universitetet har även ett modernt campus i förorten Adlershof sydost om Berlins centrum.

I juni 2012 utsågs Humboldtuniversitetet genom det så kallade Exzellenzinitiative officiellt till ett av Tysklands elva elituniversitet för särskilda forskningssatsningar.

Källa: Wikipedia

Besök universitetets hemsida här.

2013-09-12