Pilotkurser avslutade i ECIL

I oktober har det gått ett år sedan EU-projektet ECIL drog igång. De senaste månaderna har projektpartnerna ägnat åt att utveckla ett kursmaterial till den kommande distanskursen i generationsöverskridande lärande.

Ett år har gått - och ett år återstår av EU-projektet ECIL. Mycket har hunnits med och man har redan kommit en bra bit på vägen mot att skapa en distanskurs i generationsöverskridande lärande. Till grund för projektet ligger en redan befintlig kurs, som tagits fram av en av partnerorganisationerna, the Beth Johnson Foundation i Storbritannien. Man har därför ägnat det senaste halvåret åt att göra en kritisk analys av hur detta utbildningsmaterial kan utvecklas – både för att anpassa det bättre till de olika partnerländernas kontexter och för att kunna tillämpa det i ett vidare europeiskt sammanhang.

Ett första steg i detta arbete var att partnerländerna i april i år träffades i Slovenien för att granska utbildningsmaterialet från Beth Johson Foundation och enas om en gemensam uppsättning lärandemål. Därefter genomförde man pilotkurser i fyra av partnerländerna för att testa det första utkastet på det nya materialet på ett antal potentiella slutanvändare. Pilotkurserna genomfördes i Storbritannien, Slovenien, Bulgarien och Spanien och samtliga deltagare i kurserna hade sedan tidigare erfarenhet från området livslångt- och generationsöverskridande lärande. Ambitionen är att dessa deltagare senare kommer att fungera som handledare i kursen. Tanken är även att de ska fungera som ett fortsatt stöd i arbetet med att anpassa utbildningsmaterialet till undervisning på distans.

 

2013-10-09