Idén om medarbetarskap

Medarbetarskap är ett begrepp som har fått allt större utbredning i det svenska arbetslivet. Men vad innebär det egentligen? Hur har begreppet använts genom tiderna? Och hur ser förhållandet ut mellan medarbetarskap och ledarskap? Detta var några av de frågor som Karin Kilhammar tog upp på sitt seminarium under ForskarFredag den 27 september.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb – så löd temat för årets ForskarFredag, som anordnades den 27 september runt om i Europa. Högskolan i Jönköping var ett av många lärosäten där man passade på att bjuda in allmänheten till en mängd olika aktiviteter och föreläsningar. Från Encell deltog Karin Kilhammar, som höll en presentation om ”Idén om medarbetarskap”.

Karin Kilhammar är lektor i pedagogik och i sin doktorsavhandling har hon studerat hur medarbetarskap uppfattas i olika organisationer och vilka konsekvenser insatser för medarbetarskapsutveckling kan medföra. Intresset för att forska kring ämnet väcktes genom flera års arbete med personalfrågor, då Karin kom i kontakt med begreppet och såg potentialen i att utveckla medarbetarskapet i organisationer.

Medarbetarskap kan dessutom ses som ett modeord, som i och för sig börjar bli etablerat på bred front nu. Det är dock alltid intressant att tränga djupare i sådana begrepp och utreda vad det får för funktion i praktiken, förklarar Karin.

Under seminariet den 27 september presenterade hon några av resultaten i sin avhandling och gav även en historisk tillbakablick över hur medarbetskapsbegreppet utvecklats genom tiderna. På frågan om vilka de viktigaste resultaten i hennes arbete är, nämner Karin sådant som är av betydelse vid utveckling av medarbetarskapet.

Jag identifierar bland annat faktorer som främjar utvecklingen av medarbetarskap i organisationer, där lokal anpassning, integrering av medarbetarskapsutveckling i det dagliga arbetet och medarbetares delaktighet är hörnstenarna.

Förutom att Karins forskning kan bidra till att organisationer får upp ögonen för vad begreppet innebär, så tror hon också att den kan ge vägledning i hur de kan vidareutveckla medarbetarskapet på ett sätt som är till fördel både för individen och organisationen

Grunden i arbetet med medarbetarskap är att förtroende och tillit ges till medarbetarna att själva vara med och forma medarbetarskapet i organisationen. Det ligger liksom i själva begreppet, säger hon.

Den 15-16 oktober arrangeras konferensen SALUS 2013 vid Högskolan Väst i Trollhättan, dit Karin också blivit inbjuden för att tala om sin forskning – denna gång som en av konferensens huvudtalare.

Det känns väldigt roligt att arrangörerna till konferensen uppmärksammat min forskning. Det känns också hedrande att få ett sådant uppdrag. Konferensen berör hälsa i livets alla skeden, bland annat i arbetslivet, där medarbetarskapet kommer in i sammanhanget, avslutar hon.

Mer om ForskarFredag

Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är.

Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen innehåller experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskaps-shower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter att möta forskare.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

Mer information hittar du här.

2013-10-10