Lärande ger kapitalstegring

Många vuxna känner ett stort motstånd mot att fortsätta studera och vidareutbilda sig. Detta bör ställas mot vinsterna som utbildning tillför menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.

Det finns många olika anledningar till att vuxna känner motstånd mot att fortsätta att utbilda sig efter avslutad grundläggande skolgång. För en del kan det handla om att skolgången var förknippad med negativa känslor och där upplevelsen av skolan handlar om känslor av otillräcklighet, stress och misslyckanden. Dessa negativa känslor har skapat en motvilja mot all form av utbildning. Andra kan känna att det där med skola är något som man lämnat bakom sig och det finns en osäkerhet vad det skulle innebära att starta om med studier i vuxen ålder. Ytterligare några ser inte nyttan med att fortsätta studera eller tycker inte att studierna är relevanta för deras nuvarande yrkes- och livssituation.

Motstånd mot att fortsätta med ett livslångt lärande i olika former kan dock göra att individen går miste om de många fördelar som formell och informell utbildning kan ge. Satya Brink beskriver dessa vinster som olika former av kapital. Vanligtvis menar vi kanske pengar då vi talar om kapital men det sätt som Satya använder begreppet på handlar om att på ett generellt plan lyfta fram olika sorters värde. Hon talar om kunskapskapital, hälsokapital, socialt kapital, medborgarkapital, finansiellt kapital och livskapital.

Kunskapskapital: Att se värdet av informellt och formellt lärande. Informellt lärande är en naturlig del av vardagslivet och sker både medvetet och omedvetet. Formellt lärande handlar om allmän eller yrkesinriktad utbildning och ger utbildningsbevis och formella kvalifikationer. Insikten i värdet av informellt och formellt lärande är viktigt för att kunna fortsätta utvecklas under hela livet.

Hälsokapital:  Värdet av hälsokapital är att kunna göra insiktsfulla val som stimulerar en god hälsa. Ett exempel kan vara aktiviteter för att stimulera hjärnans utveckling. I en vidare bemärkelse handlar det också om att kunna agera på ett sätt som stöder en positiv utveckling för miljön.

Socialt kapital:  Att ingå i ett social nätverk kan ge många sorters fördelar. Det kan handla om stöd och välmående. Idag kan tekniska hjälpmedel vara ett bra komplement för att hålla kontakt med familj, vänner och bekanta, speciellt om det är stora geografiska avstånd mellan individer och grupper.

Medborgarkapital: Ett värde som sällan lyfts fram i Sverige är att tala om hur man ska agera som en aktiv medborgare, att göra val, påverka och agera på ett demokratiskt sätt. Medborgarskap kan handla både om att ingå i det nationella samhället och i en global värld.

Finansiellt kapital: Det finansiella kapitalet kan handla om kapital i traditionell bemärkelse men även förmågan att kunna göra kloka investeringar, besparingar och att kunna ta beslut som är grundade i aktuell kunskap vid konsumtion.

Livskapital: Livskapital handlar om värdet att kunna agera klokt i livsbeslut, till exempel inom äktenskapet och i föräldraskapet. Det handlar om förmågan att kunna hantera olika livshändelser, allt från positiva händelser till dödsfall och kriser. Ett högt livskapital ger grunden för välmående och livskvalitet.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

2013-11-06