Månadens forskarintervju Sofia Nyström

I månadens forskarintervju får ni träffa Sofia Nyström, som är lektor i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för yrkes- och professionellt lärande och identitetsformering i relationen mellan utbildning och arbetsliv.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om yrkes- och professionellt lärande och identitetsformering i relationen mellan utbildning och arbetsliv. Sedan jag disputerade 2009 i pedagogik har jag varit involverad i många olika projekt. Bland annat har jag och Susanne Köpsén genomfört en etnografisk studie på Statens kriminaltekniska laboratorium kring hur man blir forensiker. Vi studerade hur handledning i arbete kan användas för professionell utveckling och lärande. Jag ingår även i en stor forskargrupp som studerar hur interprofessionellt teamarbete kan utvecklas genom simuleringsbaserade lärmiljöer inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar. Nyligen avslutade jag och Sofia Nordmark vår följeforskning inom ramen för projektet "Kompetensförsörjning inför generationsväxling", som finansierats av Europeiska socialfonden. Bakgrunden till projektet var att kommunerna i Östergötland identifierade en utmaning i och med den pågående generationsväxlingen av kommunanställd personal. Vårt syfte var att studera hur deltagande i utbildning kan leda till fortsatt lärande och verksamhetsutveckling. 

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

När jag läste sociologi på universitetet så hade jag en lärare som sa att man måste våga se världen ur andras ögon. För mig är det kännetecknande för det livslånga lärandet att ha en nyfikenhet och vilja att lära sig något nytt – stort som smått. Jag har alltid varit nyfiken och ställt frågan varför till alla i min omgivning. Denna nyfikenhet är nog min största tillgång som forskare.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Om jag relaterar till mitt forskningsområde så är det frågan kring värdet av utbildning och hur utbildning kan stödja individers yrkes- och professionsutveckling. Forskningsmässigt så är det också viktigt att uppmärksamma yrkes- och professionslärande som sker på arbetsplatsen via handledning mellan en mer erfaren person och till exempel en nyanställd. Detta är ett lärande som ofta tas förgivet medan vår forskning visar att handledning i arbete är ett kunskapsområde som måste läras och organiseras.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Jag hoppas att min forskning kring vad det kan innebära att lära sig ett yrke eller en profession kan vara till hjälp för dem som anordnar olika utbildningar eller för dem som undervisar. Att få dem att fundera över hur man kan organisera och stödja lärande av till exempel ett yrke.

2013-11-06