Spanskastudier i salsarytm

Den svenska folkhögskolepedagogiken har inspirerat lärarteamet på Braheskolans kurser i Spanien. Detta har medfört inslag av dans, teater och personlig utveckling i språkutbildningen.

BILDTEXT: I dramasalen ikläder sig kursdeltagarna en roll. Syftet är att den distans rollen ger ska avdramatisera och därmed underlätta språkinlärningen.

Lärarteamet i Barcelona menar att den bästa utbildningen sker när kropp och själ involveras i studierna. Denna ansats använder de i "Spanska i praktiken", en kurs där språkutbildning kombineras med praktik på en arbetsplats. Kursen inleds med åtta veckors intensivstudier i spanska och sedan följer tre månaders arbetsplatsförlagd utbildning kombinerat med studieuppgifter på distans. Kursen ska ge fördjupade språkkunskaper och arbetslivsorienterade erfarenheter men även bidra till personlig utveckling och kunskap i interkulturell kommunikation.

Det är lärarna som själva har utvecklat ett sätt att engagera huvud, kropp och själ i undervisningen. När de kom till skolan var de vana vid ett traditionellt sätt att bedriva språkutbildning men i mötet med idéer om vad folkhögskolepedagogik kan innebära växte det fram ett arbetssätt som bygger på variation och icke-linjära ansatser. Detta har medfört att de studerande lär sig spanska samtidigt som de gör andra saker. Mycket tid läggs också på samtal och uppföljning så att de vet att alla följer med i undervisningen.

Variation kommer dels genom att lära sig spanska på en arbetsplats, dels genom att lärarna på skolan använder sig av drama och dans i undervisningen. Ett innovativt sätt att lära sig spanska är att dansa för att lära sig prepositioner. Under lektionen spelas musik och så får var och en göra en koreografi som ska vara i enlighet med den prepositionen som man använder. Om man säger "encima" (över) så visar man samtidigt med en rörelse att det handlar om ett läge ovanför något. Kursdeltagarna är själva förvånade av hur snabbt de har lärt sig spanska.

Jag trodde aldrig att jag skulle lära mig spanska så snabbt, säger en av de studerande. Vi lär oss tillsammans och vi lär oss för att kunna tala språket, inte för att få ett betyg, vilket skapar en bra stämning i gruppen.

Kursen ”Spanska i praktiken” är en av de kurser som Braheskolan erbjuder via skolan i Barcelona. Braheskolan är en av Sveriges 150 folkhögskolor och anordnar utbildningar och kurser dels på Visingsö, dels utomlands. På Visingsö finns längre folkhögskolekurser med olika inriktningar. Utöver längre termins- och läsårskurser anordnar skolan också kortare kurser på ön under sommaren. Visingsö är Vätterns största ö och från Gränna går det dagligen färjor till ön som har en bofast befolkning på ca 750 personer.

Alla språklärarna i Barcelona har spanska som modersmål och är universitetsutbildade. Kommunikation och aktivt deltagande är basen i undervisningen. Studierna är ämnesövergripande för att all kunskap ska sättas in i ett sammanhang. En viktig del av pedagogiken är problembaserat lärande (PBL) som innebär att man använder sig av verkliga situationer i det dagliga livet. För att stimulera till att ”våga tala utan att tänka” ingår också improvisationsövningar med dramapedagog i de längre kurserna.

BILDTEXT: En grupp övar på prepositioner genom att göra egna koreografier där man i rörelsen samtidigt visar vad ordet betyder.

BILDTEXT: Undervisningen rymmer också traditionella diskussioner i mindre och större grupper för att exempelvis diskutera Spaniens och Kataloniens historia. Detta sker givetvis på spanska.

Folkuniversitetet

Braheskolans huvudman är Folkuniversitetet som präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Verksamheten omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Verksamheten är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Ett internationellt perspektiv berikar Folkuniversitetets verksamhet, dels i form av internationella kunskaper och erfarenheter som utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige, dels genom de idéer och den inspiration som framkommer genom samarbetet med skolor i Europa och engagemang i internationella nätverk.

2013-11-07