Attityder till vuxenutbildningen

Vad tycker elever och lärare om vuxenutbildningen? Hur individanpassad är utbildningen och kan elever studera i den takt de själva vill?

Detta är några av de frågor som Skolverket har försökt besvara i sin rapport ”Attityder till vuxenutbildningen 2012. Elevernas och lärarnas attityder till vuxenutbildningen.” Rapporten bygger på en attitydundersökning inom komvux och sfi, där såväl elever som lärare fått besvara en mängd olika frågor om exempelvis trivsel, sociala relationer, arbetsro och inflytande. Syftet har varit att ge en nationell bild av läget i vuxenutbildningen samt att bidra till en fördjupad diskussion om vuxenutbildningen.

Ett av resultaten i rapporten visar att många elever trivs inom vuxenutbildningen och med sina lärare. Mest nöjda med lärarna är eleverna inom sfi, där drygt sju av tio trivs mycket bra med sina lärare och ytterligare två av tio trivs ganska bra. Undersökningen visar även att i stort sett alla lärare inom vuxenutbildningen trivs bra med eleverna.
Vad gäller kvaliteten i vuxenutbildningen, ger både lärare och elever utbildningen ett relativt gott betyg. Få lärare tycker att kvaliteten är dålig eller allt eleverna studerar alltför lång tid. Bland eleverna anser en klar majoritet inom sfi och komvux på grundläggande nivå att de lär sig väldigt eller ganska mycket.

Några av de problem som rapporten tar upp är att vuxenutbildningen brister i individanpassning och flexibilitet samt att undervisningsgrupperna i vissa fall är för stora. Vad gäller anpassningen av studietakt, så upplever bara hälften av eleverna inom sfi och komvux på grundläggande nivå att de kan studera i den takt som de själva vill. Drygt två av tio vill studera snabbare medan nästan lika många anger att de vill gå långsammare fram. En majoritet av lärarna inom komvux upplever att studietakten är alltför hög för många av eleverna, framför allt lärare som undervisar i teoretiska kurser på gymnasial nivå.

Rapporten tar även upp skillnader i attityder till vuxenutbildningen mellan olika grupper. Ett exempel är att lärarnas attityder skiljer sig åt beroende på om läraren arbetar hos en kommunal eller annan utbildningsanordnare, där de senare tenderar att vara något mindre nöjda.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet (pdf, 1.3 MB).

2013-12-10