Kvalitet i vuxenutbildning

Encell kommer under 2014 att genomföra en studie som kan ligga till grund för en fortsatt utveckling inom kommunernas vuxenutbildning.

​Vuxenutbildningen har genomgått många och stora förändringar under de senaste åren. Den snabba förändringen har inneburit att det saknas uppdaterade översikter över hur kommunerna arbetar för en ökad kvalitet inom vuxenutbildning. Encell kommer under 2014 att genomföra en studie som kan ligga till grund för en fortsatt utveckling inom kommunernas vuxenutbildning, både nationellt och lokalt.   

Kvalitetsarbete är viktigt både på lång och kort sikt. Mätbara målformuleringar är viktiga faktorer men vi vill även inkludera lärande och kunskapsutveckling samt processer för samverkan för att ge en helhetsbild av vad som avses med god kvalitet, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell.

Ett första steg i detta arbete är att kartlägga hur det ser ut i dagsläget runt om i Sveriges kommuner. Genom detta kan studien bidra på många olika sätt. Genomförandet sätter i sig fokus på verksamhetsutveckling med kvalitet som ledstjärna i den kommunala vuxenutbildningen. Resultatet av studien blir en stabil grund för fortsatt planering, genomförande och utvärdering av kvalitet i den kommunala vuxenutbildningen. Slutligen bidrar studien också till generell kunskap om kvalitetsarbete i utbildning och stöder på så sätt utveckling av utbildning i ett bredare perspektiv.

Studien finansiseras av Utbildningsdepartementet och kommer att återrapporteras i januari 2015.

2014-01-09