Säkra humankapitalet

Humankapital är ett samlingsbegrepp för människors utbildning, färdigheter och kompetenser. Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, visar hur humankapital byggs på olika sätt under hela livet.

Det livslånga lärandet är grundstenen för att förvärva och utveckla humankapital. Förekomsten av formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande bidrar på olika sätt till att stärka humankapitalet men detta bidrag sker på olika sätt under en livstid. Individens tillgång till och deltagande i formellt lärande har sin tyngdpunkt tidigt i livet. Detta sker genom deltagande i framför allt grundskolan och eftergymnasiala utbildningar. Formellt lärande kan ske fortsatt under livet och återkommer kanske i perioder då det finns behov av formell kompetenshöjning eller byte av yrkesbana. Deltagandet i det formella lärandet avtar med åldern. Det informella lärandet, lärandet som sker på egen hand, pågår under hela livet. Det kan dominera under vissa perioder beroende på avsaknad av andra former av lärande men informellt lärande pågår även under de perioder då individer deltar i formella former av lärande. Brink menar slutligen att det icke-formella lärandet, lärande i organiserade former utanför det formella utbildningssystemet, pågår i stor utsträckning under tiden före grundskolan och att det dessutom ökar genom hela livet. Att på detta sätt göra en analys av förhållandet till formella, icke-formella och informella former för lärande i ett livslångt perspektiv väcker en del frågor:

  • Är den svenska förskolan en förebild då det gäller att medvetet kombinera det formella lärandet med informella former av lärande?
  • Kommer det informella lärandet att ändras om det införs mallar för validering av icke kartlagda erfarenheter och kunskaper?
  • Spelar det någon roll att det formella lärandet avtar i ett livslångt perspektiv i en tid då vi lever allt längre?

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

2014-02-05