Forskningsrådgivare för Unicef

Claudia Gillberg, lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, är sedan oktober 2013 verksam som forskningsrådgivare i Unicefs initiativ Rättighetsbaserad skola – ett projekt som ska undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention.

Under åren 2013-2016 kommer Unicef att genomföra pilotprojektet ”Rättighetsbaserad skola” i sju olika skolor i Sverige. Projektet innebär att skolorna, i samarbete med Unicef, kommer att genomgå en utvecklingsprocess för att undersöka hur skolans miljö samt elevernas trivsel och resultat kan förbättras av att hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Syftet med detta initiativ är att stärka skyddet och främjandet av barnets rättigheter inom skolans verksamhet. Grunden för projektet är en arbetsmodell som har utvecklats av Unicef internationellt och sedan anpassats efter svenska skolans specifika förutsättningar och styrdokument.

Sedan oktober 2013 är Encells medarbetare Claudia Gillberg engagerad som forskningsrådgivare i projektet.

Min roll som forskare i pedagogik med fokus på professionell utveckling och lärande i organisationer, är att lyfta fram de vuxnas arbete samt möjligheter och hinder för implementeringen av en sådan arbetsmodell, säger Claudia.

Förutom att tillhandahålla aktuell forskning om välkända problematiska situationer för lärande i organisationer, förklarar Claudia att hennes uppgift är att vara en kritisk röst i projektet och att tillsammans med projektledaren Anna Leithe göra fortlöpande utvärderingar.

Tillsammans diskuterar vi på ett pedagogiskt vetenskapligt sätt, från vecka till vecka, den utveckling som sker på de många olika nivåerna som innefattas i skolvärlden. Min input handlar om att ge perspektiv på hur lärande i organisationer kan gå till.

Claudia betonar att hennes forskningsintresse gäller professionsutveckling, lärande i organisationer och aktionsforskning. Även om projektet genomförs i en skolkontext är det alltså inte ren skolforskning det handlar om.

Mitt intresse ligger hos de vuxna i en lärande organisation – det är de som ska ta ansvar, utbildas och implementera projektet, förklarar Claudia.

För att ytterligare stärka forskningsanknytningen och dessutom verka för en hållbarhet i projektet kommer man även erbjuda lärarstudenter och masterstudenter i pedagogik att delta i projektet på olika sätt. Bland annat kommer lärarstudenterna få möjlighet att genomföra små studier inom ramen för sina examensarbeten.

Hållbarhetstanken är jätteviktig, så att projektet inte tar slut när projekttiden är över. Det är ett gräsrotsprojekt där grundtanken ska förankras i organisationen. Projektet ska ägas av barnen och skolan! Lärarstudenterna är också en del i denna hållbarhetstanke – de blir bärare av kunskapen om arbetet med barnkonventionen.

Läs mer om Rättighetsbaserad skola här.

2014-02-06