Encellforskare aktuell med ny artikel

Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel i Scandinavian Journal of Public Administration.

Joel Hedegaard publicerade nyligen tillsammans med Airi Rovio-Johansson och Eleni Siouta en artikel med titeln Communicative construction of native versus non-native Swedish speaking patients in consultation settings.

I artikeln har forskarna undersökt begreppet patientcentrerad vård genom att studera kommunikationen vid läkarkonsultationer. I studien har såväl läkarnas som patienternas kommunikativa konstruktioner av patienter studerats och utgångspunkten har varit patienternas modersmål. Resultatet visar att patienterna utan svenska som modersmål tenderade att presentera sig som deltagande och aktiva, medan patienterna med svenska som modersmål snarare presenterade sig om fogliga. Läkarna responderade på två olika sätt: Mot den första gruppen agerade läkarna argumentativt, medan de mot den andra gruppen var mer inkännande. När beslut gemensamt fattades av patienterna utan svenska som modersmål och läkare, ledde detta till status quo. Motsvarande resultat för patienterna med svenska som modersmål var försiktighetsåtgärder. Även om patienterna utan svenska som modersmål i större utsträckning agerade i enlighet med vad som förespråkas genom patientcentrerad vård, var läkarna ändå mer tillmötesgående gentemot patienterna med svenska som modersmål.

Forskarna sammanfattar att patientcentrerad vård är nödvändigt och önskvärt men att dess praktiska tillämpning bör utsättas för mer grundlig granskning, både ur ett patient- och ett personalperspektiv.

Läs mer om Joels forskning här.

2014-04-10