Makt i organisationer

Hur påverkar olika typer av makt organisationers sårbarhet? Detta var temat för en av alla diskussionerna på OLKC-konferensen där organisatoriskt lärande, kunskap och innovation diskuterades.

Stewart Clegg, professor och ledande internationell forskare med makt som centralt tema, var en av två huvudtalare på konferensen Organisational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC) i Oslo. I sitt tal ställde han systemintegration mot social integration för att diskutera makt och dess konsekvenser. Hur påverkar olika typer av makt organisationers sårbarhet? I en jämförelse mellan olika maktsystem framkom det att starka kulturer rivna på ideologisk basis kan verka starka men de är samtidigt sårbara på grund av sin ensidighet.

Systemintegration i organisationer baserar sig på tanken om ett maktsystem där ett rationellt system ersätter behovet at individuell makt. Ett antagande i detta synsätt är att systemet ersätter individuellt agerande genom att organiseringen sker på ett sätt som gör att osäkerhet undviks. Detta bygger i sin tur på att organisering är en rationell företeelse.

Social integration handlar i sin ytterlighet om motsatsen, ett system som baserar sig på att en grupp eller individ står i ledande ställning och där bevarandet av denna ställning är viktig. Centrala aktiviteter inom detta synsätt blir att försöka ta kontroll över meningsskapandet i organisationen. Den kultur som stöds ska i sin tur stödja den befintliga makten/ledarskapet.

Båda dessa synsätt är förstås förenklingar. Samtidigt lyfter dessa två typer fram olika särdrag som kan vara viktiga för att förstå makt i organisationer. I praktiken kanske det mest intressanta är att studera hur makt utövas genom och inom dessa två system. Genom sitt tal lyfte Clegg fram att båda typerna har sina svagheter. En svaghet med systemintegration är att resonemanget bygger på antagandet om rationalitet. En svaghet med social integration är att en stark kultur är svag genom sin ensidighet. Clegg hävdade att på lång sikt är det starkaste systemet det system som ger utrymme för lärande, pluralism och kompromisser.

På OLKC presenterade Cecilia Bjursell, Encell, och Cecilia Enberg, KITE, en text med titeln "Exploring circuits of knowledge through metaphors for knowledge integration". Texten handlar om hur kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt kan förstås genom tre metaforer som fångar upp olika delar av kunskapsprocessen.

OLKC är en internationell konferens för forskare inom området organisatorisk kunskap och lärande. Årets konferens på temat "Circuits of Knowledge" hölls den 22-24 april vid BI Norwegian Business School in Nydalen, Oslo.

2014-05-08