Lärande mellan generationer

Satya Brink summerade sitt föredrag med att betona att en lärande inställning är ett sätt att underhålla, utveckla och förnya sina kunskaper. Dessutom kan denna inställning bidra till att överbrygga generationsklyftor.

Brink gav förslag på ett antal olika sätt att förbättra förutsättningarna för livslångt lärande och lärande mellan generationer. Ett grundläggande antagande är att det handlar om att man ska lära sig något, det vill säga ta till sig ny kunskap, och inte lära någon något. Hon gav därefter följande exempel på vad som kännetecknar det livslånga lärandet:

  • Börja tidigt i livet och sluta inte. Det livslånga lärandet bygger på nyfikenhet, fantasi och intresse för omgivningen genom hela livet, både för barn och vuxna.
  • Engagera dig i generationsöverskridande lärande. Ett delat lärande ger både gemensamma och individuella insikter.
  • Gemensamt lärande. När generationer möts kring teknik kan det stanna vid tekniskt support men utveckla hellre till ett gemensamt upptäckande.
  • Synergier. Erkänn olika bidragande styrkor genom att vara öppen istället för fördomsfull. Ställ frågor på nya sätt: "Varför? Varför inte? Vad händer om ..."
  • Multipla former för lärande. Istället för att se formellt, icke-formellt och informellt lärande som att det handlar om olika stadier i livet så utgår man från lärsituationen och ser vad som fungerar.

Punkterna ovan bidrar var och en till att bredda det livslånga lärandet, det som brukar kallas det livsvida lärandet. Genom att med nyfikenhet och intresse möta individer som representerar variation och olikhet i vår vardag kan våra "livsvärldar" bidra till viktiga insikter för individen och kollektivet. Det livslånga lärandet handlar alltså i grund och botten inte om vad vi lär oss utan att vi lär oss att lära.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

2014-06-04