Encellforskare uppmärksammad i europeiskt nyhetsbrev

Återigen har en artikel av Ingela Bergmo-Prvulovic, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, uppmärksammats i det europeiska nyhetsbrevet för forskning om lärande och arbete, L&W.

Denna gång är det Ingela Bergmo-Prvulovics senaste artikel ”Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance” som omnämns i det europeiska nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet sprider information om transnationella forskningsaktiviteter inom områdena Human Resource Development (HRD) och yrkesutbildning och kompetensutveckling (VET).

I artikeln genomförs en uppföljning och utvidgad analys av resultaten från en tidigare studie, där Bergmo-Prvulovics undersökt hur karriär karaktäriseras i ledande europeiska policydokument för vägledning. I den utvidgade och fördjupade studien görs en jämförande analys av etiska deklarationer gällande vägledning och ställs i relation till de underliggande synsätt och perspektiv på karriär som framträder i europeiska policydokument. Genom en mottagarorienterad tolkning har Bergmo-Prvulovic studerat hur dessa underliggande synsätt på karriär förhåller sig till den vägledande praktikens etik, roll och uppdrag.

Studien visar att europeiska policydokument karaktäriserar och kommunicerar karriär utifrån ett underliggande ekonomiskt perspektiv, jämte ett lärandeperspektiv och statsvetenskapligt perspektiv, där karriär ses som en respons på marknadskrafter. Därmed ses vägledning som något som bedrivs för att tillgodose samhällets och marknadskrafternas behov, snarare än på uppdrag av individen. Detta medför utmaningar för vägledningens etik och profession genom såväl motsägelser som vidgade områden, aktiviteter och funktioner.

Artikeln publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften International Journal of Lifelong Education i mars.

2014-08-14