Encellforskare aktuella med ny artikel

Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel i tidskriften Women & Health.

Joel Hedegaard publicerade nyligen tillsammans med Helene Ahl, Airi Rovio-Johansson och Eleni Siouta en artikel med titeln "Gendered Communicative Construction of Patients in Consultation Settings".

Artikeln handlar om hur genus tar sig uttryck i kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter vid läkarkonsultationer. Studien visar att de manliga patienterna tenderade att beskriva sina åkommor med hjälp av uttalanden som kretsade kring olika typer av fysiska prestationer, medan de kvinnliga patienterna snarare använde sig av uttalanden av mer emotionell karaktär. Studien visar också att sjukvårdspersonalen intog en avdramatiserande position gentemot männen, medan de istället var inkännande och bekräftande mot de kvinnliga patienterna. När konsultationerna skulle summeras och avslutas av båda parter, gjordes detta i enlighet med de genusstereotyper som tidigare kommunicerats. Följaktligen blev de manliga patienterna kommunikativt konstruerade som kompetenta och de kvinnliga patienterna som sårbara. Det visade sig dock att öppna frågor, till skillnad från ledande, skapade bättre möjligheter för konsultationerna att undvika att bli begränsade av genusstereotyper.   

Läs mer om artikeln här.

2014-08-15