Encellforskare aktuell i ny encyklopedi

Encells medarbetare Claudia Gillberg är aktuell med två kapitel i en ny encyklopedi om aktionsforskning.

The SAGE Encyclopedia of Action Research är namnet på en ny encyklopedi som samlar och berör flera delar av fältet aktionsforskning. Claudia Gillberg, affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation, har bidragit med två kapitel i det nya uppslagsverket.

Det ena kapitlet, ”Feminist Participatory Action Research”, är skrivet tillsammans med Colleen Reid och handlar om hur vi metodologiskt kan förstå komplexa problem som bottnar i en etisk medvetenhet om forskningsdeltagarnas intresse av hållbara lösningar och forskarens egen position i forskningsprojekt. Colleen och Reid beskriver bland annat samverkan mellan olika aktörer och deras möjligheter att åstadkomma social förändring utifrån en pluralistisk kunskapsbildning. Författarna ger en definition av vad participatorisk-feministisk forskning är och beskriver begrepp som ”deltagande” och ”etik” i förhållande till aktionsforskning och den förändringstanke som är en bärande kraft för både forskare och människor i konkreta sammanhang.

I det andra kapitlet, ”Feminism”, ger Gillberg en definition av det komplexa begreppet feminism och gör kopplingar mellan feminism som ett historiskt och politiskt begrepp och akademisk feminism. Hon beskriver vidare vad feminism och aktionsforskning kan tillföra varandra utan att göra avkall på forskningsetiska principer, validitet och samhällelig nytta. Hon avslutar med en beskrivning av samtida feministiska frågeställningar och relaterar dem till den politiska och forskningspolitiska aktivismen som pågår runt om i världen.

SAGE Encyclopedia of Action Research innehåller 316 bidrag från aktionsforskare ur hela världen.

Läs mer om boken här.

2014-09-09