Månadens forskarintervju Ann-Marie Laginder

I månadens forskarintervju får ni träffa Ann-Marie Laginder, som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Under senare år har hon i sin forskning intresserat sig för lärande över lång tid där engagemang, lust och ansträngning flätas samman i ett intressedrivet lärande.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning har över tid skiftat fokus. I början av 80-talet arbetade jag med folkbildning inom Tjänstemännens Bildningsverksamhet och trycket på datautbildning för alla medborgare ökade från flera håll. Retoriken handlade om att hänga med i en teknisk utveckling som inte gick att stoppa. Dessa deterministiskt färgade budskap ledde mig till doktorandstudier på temat teknik och social förändring. Avhandlingen handlade om framtidsbilder i offentligt utredande med fokus på spänningsfältet teknik, utbildning och samhällsutveckling.

I ett senare skede blev jag engagerad i ett forskningsprojekt som handlade om hur deltagande i studiecirklar samspelar med människors livssituation och vad de betyder ur ett lokalt samhällsperspektiv. Min fortsatta forskning handlade om motiv och betydelser av att delta i distansorganiserad och IKT-baserad folkbildning. I en viktig delstudie ställdes frågor om distansorganiserade studiers betydelse för deltagarnas förhållningssätt till IKT och studieformens möjligheter att överbrygga den digitala klyftan. Flera års forskning kring studiecirklars betydelser ur ett deltagarperspektiv ledde så småningom fram till en övergripande analys av olika maktdimensioner i cirkeldeltagandet.

Ett norsk-svenskt samarbete om livslångt lärande som handlade om dans, konsthantverk och byggnadsvård fick stor betydelse för den forskning som jag bedrivit under senare år. Min norska kollega Jorun M Stenöien och jag använder begreppet lärande av intresse (learning by interest) för att förstå lärande över lång tid där engagemang, lust och ansträngning flätas samman i ett intressedrivet lärande. Varför väljer så många människor att lägga ner all den tid och tålamod som krävs för att bli skicklig i ett konsthantverk, i en samtid där vi hela tiden framhåller bristen på tid och det mesta finns att köpa färdigt? Hur lär man sig olika konsthantverk i studiecirklar? Jag har sökt kunskap om dessa frågor med utgångspunkt från cirkeldeltagares lärandeberättelser. Sammanfattningsvis är den röda tråden i min forskning att söka förstå fenomenet folkbildning med utgångspunkt från de som väljer att delta i fritt och frivilligt lärande. Mina publikationer finns förtecknade på min forskarpresenation!

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Mina föräldrar tillhör den generation där många bara fick folkskola med sig i bagaget och de har i olika skeden av livet utbildat, fortbildat och bildat sig. Livslångt lärande är även för mig en levd realitet eftersom jag valt att byta yrkesbana flera gånger och även bildat mig både för nöjes skull och för olika samhällsengagemang. Professionellt arbetade jag med att främja människors möjligheter till livslångt lärande under flera år som praktiskt verksam folkbildare - ett engagemang som jag sen bar med mig in i den akademiska yrkeskarriären och i min forskning!

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Jag har blivit alltmer intresserad av det lärande som drivs av ett självvalt intresse. Det handlar ofta om ett långsiktigt engagemang och längtan att lära sig mer och mer. I mångt och mycket framstår detta som en paradox till samtida krav på flexibilitet och krav på att ständigt vara beredd att tillägna sig ny kunskap i snabb takt. Det intressedrivna lärandet skulle tillspetsat kunna ses som en motståndshandling i en samtid som präglas av konsumtion och förväntningar på individen att ständigt skapa och omskapa sitt marknadsvärde. Det är viktigt att vuxnas lärande och livslångt lärande inte tolkas för snävt, där arbetsmarknadens behov och människors anställningsbarhet alltför ensidigt sätts i centrum. Jag menar att det behövs mer forskning som bidrar till kunskapen om lärande i människors liv som inte tar sin utgångspunkt i krav och förväntningar i arbetslivet.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Glädjen att skapa med händerna och lärande för njutningens skull sätter fokus på existentiella frågor. Forskningsresultaten ställer viktiga frågor om innebörden av begrepp såsom tid, skicklighet, nytta och mening. En utmaning för folkbildningen handlar om att navigera mellan å ena sidan en dominerande samhällelig diskurs om lärande som medel för att bli produktiv och anställningsbar och å andra sidan det fritt valda intressedrivna lärandet för sin egen skull, att lära sig att vara.

2014-11-19