Nätverk kring kulturarv som resurs i arbetet med äldre

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik vill skapa ett nationellt nätverk kring kulturarv för hälsofrämjande arbete som riktas mot äldre.

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK, är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. De arbetar bland annat med forskning kring kulturarvets potential.

Med stöd från Vinnova vill NCK skapa ett nationellt nätverk kring kulturarv som resurs i arbetet med äldre. Nätverket kommer att bestå av forskare,
kulturarvsinstitutioner, företag och företrädare för det offentliga som
intresserar sig för detta område.

Målet med nätverket är att komma fram till gemensamma ståndpunkter kring vilka forskningsfrågor som är viktiga att driva. På längre sikt hoppas man även att via nätverket kunna påverka innehållet i utlysningarna i EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Är du intresserad av att veta mer om nätverket kan du kontakta Sara Grut på NCK. 

Kontaktuppgift: sara.grut@nckultur.or

2014-11-19