Att styra eller inte styra

I november publicerade Folkbildningsrådet sin tredje och avslutande rapport i ett utvärderingsprojekt av bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor.

"Att styra eller icke styra?" är titeln på slutrapporten från det utvärderingsprojekt som initierats av Folkbildningsrådets expertgrupp för nationella utvärderingar. Uppdraget till utvärderarna har varit att belysa översynen av Folkbildningsrådets bidragsmodeller och villkor utifrån tre perspektiv: processen för arbetet med att få fram modellerna, implementeringen av modellerna och slutligen effekterna av modellerna.
Utvärderingen har tidigare publicerat två delrapporter. I den första delrapporten utvärderades den berednings- och beslutsprocess som inleddes 2009 och som syftade till att ta fram nya fördelningsmodeller. I den andra delrapporten studerade utvärderarna utifrån olika perspektiv hur dessa modeller implementerades inom studieförbunden och folkhögskolorna.

I slutrapporten "Att styra eller icke styra?" sammanfattas först resultaten från delrapporterna och sedan presenteras en analys av modellernas effekter.

Utvärderarna bakom rapporten är Rolf Sandahl, som är doktor i statskunskap och har mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor i statsförvaltningen samt Erik Sjöstrand, som är civilekonom och doktorand i företagsekonomi.

Läs mer om rapporten här.

2014-12-08