Lärande på vuxnas ViS

Den 13-14 april anordnas årets ViS-konferens i Linköping. Encell har intervjuat Jonas Jonsson, ordförande i ViS, och Katharina Sjögren Edström, vice ordförande i ViS, för att få veta mer om konferensen.

Berätta om konferensen – vad handlar den om?

Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag och syftena för deltagande i vuxenutbildning kan vara många och varierande. Centralt är ändå alltid själva lärandet. Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, menar att vuxnas lärande, och vuxnas förutsättningar för lärande, behöver uppmärksammas mer. Därför handlar 2015 års konferens om just detta. Vi lyfter fram fyra perspektiv: Vad säger forskningen? Hur påverkar den tekniska utvecklingen metodiken? Hur påverkar behoven inom integrationsområdet metoderna? Vilka utmaningar står vuxnas lärande inför?

Temat för konferensen är ”Lärande på vuxnas ViS” – behöver vuxnas lärande få en större plats i den pedagogiska diskussionen?

Absolut! I den pedagogiska diskussionen är det ungdomarnas behov och utmaningar som dominerar. Det vill ViS ändra på. Vi menar att vuxnas lärande har en avgörande betydelse för såväl individens som samhällets utveckling och därmed förtjänar större uppmärksamhet än vad som ges idag.

Att studera som vuxen är något helt annat än att studera som barn och ungdom. Vuxna har livserfarenhet, vana vid eget ansvar och andra tidsprioriteringar än ungdomar. Förutsättningarna för studierna skiljer sig markant åt, varför vuxnas lärande måste få sitt egna och rättmätiga utrymme i den pedagogiska diskussionen. ViS ser det som särskilt angeläget att forskning kring andragogik lyfts fram och förstärks.

Vem riktar sig konferensen till?

Målgruppen för konferensen är bred och vi hoppas att alla som arbetar med vuxenutbildning och olika former av stöd för vuxnas lärande ska känna att programmet tilltalar dem. Nytt för i år är att det finns olika spår man kan välja under konferensen beroende på vilken yrkesroll man har, t.ex skolledare, pedagog, studie- och yrkesvägledare eller administratör.

Vad är er främsta förhoppning med konferensen?

Att konferensdeltagarna ska få något beständigt och matnyttigt med sig hem till kollegor och medarbetare. Att deltagarna ska få en tydligare bild av regeringens politiska inriktning och vad man vill med vuxenutbildningen på kort och lång sikt. Vi hoppas att konferensen ska ge deltagarna inspiration, kompetensutveckling och information men också tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter.

Samtidigt ser vi att ViS årligen återkommande konferens är ett bra sätt för att öka uppmärksamheten kring vuxenutbildningen.

Läs mer om konferensen här.

2015-02-12