Forskning om kunskap och lärande i organisationer

Gemensam kunskapsutveckling mellan aktörer från olika arenor var temat för OLKC-konferensen som detta år gästade Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.

Den kollaborativa ansatsen återkom i innehållet på de texter som presenterades, som tema för paneldiskussionen om kunskapsutveckling i samverkan och i de kulturella inslag som löpande återkom under hela konferensen. Bilden ovan är en serietecknares tolkning av Silvia Gherardis keynote "One turn…and now another one. Do the turn to affect and the turn to practice have something in common?"

Betydelsen av mötet mellan människor för att förstå kunskap och lärande i organisationer betonades under hela konferensen. Konferensens första dag startade med en keynote-presentation där Ann L. Cunliffe och John Shotter i dialog genomförde en gemensam reflektion. Under rubriken "Situated Authoring: How We’ve Moved On" samtalade de om den täta kopplingen mellan de ord vi använder och den betydelse detta har i interaktionen mellan människor.

Cunliffe menar att ledning i organisationer kan förstås som ett författarskap och genom denna metafor lyfts språkets roll för relationer och organisering fram. Cunliffe gav ett exempel där hon arbetat med en företagsledare som alltid började dagen med att identifiera vilka problem som fanns i organisationen. Tillsammans hade de sedan funderat över vad som skulle hända om fokus istället låg på vilka möjligheter som fanns. Dialogen mellan Cunliffe och Shotter fortsatte sedan med en reflektion över hur viktigt det var att det organisatoriska författarskapet var orienterat inåt, för att få yttre effekter.

Ann Cunliffe och John Shotter i dialog under konferensen

Silvia Gherardi höll sin keynote-presentation under konferensens andra dag. Som nämndes ovan fick en serietecknare tolka hennes tal och sedan sammanfatta detta efter framförandet. I sitt tal sammanförde Gherardi två 'turns', två betydande orienteringar, inom forskningen. Den ena var 'the turn to practice' som betonar kunskap i situerat vardagligt arbete och den andra var 'the turn to affect' som sätter den mänskliga kroppen i centrum för lärande och kunskap. Gherardi visade hur de två orienteringarna på olika sätt värnade om kunnande, kroppen och platsen och att det finns en utvecklingspotential när dessa två orienteringar sammanförs.

Silvia Gherardi under sin keynote i Aula Maria Immacolata.

Konferensen innehöll utöver huvudpresentationerna ett stort antal presentationer av forskare från hela världen. Cecilia Bjursell från Encell presenterade en text om generationslärande och kunskapsförmedling: "Collaborative authorship to engage in organizational knowledge sharing".

Läs mer om konferensen 2015.

OLKC 2016 - International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities, sker den 26-28 april 2016 vid University of St Andrews.

2015-04-16